Списък на издадените актове в изпълнение на правомощията на изпълнителния директор:

 

ИПА е администратор на лични данни и поддържа следните регистри, съдържащи лични данни:
 

1. Регистър „Персонал”

2. Регистър „Възнаграждения“

3. Регистър „Обществени поръчки“

4. Регистър „Контрагенти“

5. Регистър „Декларации по ЗПКОНПИ“

6. Регистър “Лектори и обучени държавни служители“

7. Регистър „Видеонаблюдение“