ИПА публикува Ръководство за процеса на прилагане на модел CAF в българската администрация.

Това е най-новото издание на ИПА, разработено от Националния ресурсен център по CAF - специално за българските организации с амбиции да прилагат Европейския модел за качество CAF. Специфичното за него е, че това е първият български наръчник, разработен изцяло на база натрупания в последните години български опит и добри практики по внедряването на модела в българската администрация. Надяваме се, че Ръководството ще служи като полезен практически ориентир за екипите на организациите, прилагащи модела в изпълнение на изискванията на Закона за администрацията за цялостно управление на качеството.

РЪКОВОДСТВО ЗА ПРОЦЕСА НА ПРИЛАГАНЕ НА МОДЕЛ CAF В БЪЛГАРСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
Alt
Alt

Най-новата (пета) версия на модела - CAF 2020 е разработена от международната CAF група (националните CAF кореспонденти и експерти на държавите – членки на Европейския съюз) заедно с Европейския CAF ресурсен център към Европейския институт по публична администрация, Маастрихт.

Модел CAF 2020 е създаден като европейско ръководство за добро управление и високи постижения в организациите от публичния сектор. Като най-нова версия на модела CAF 2020 обръща специално внимание на важни аспекти на съвременната публична администрация като дигитализацията, гъвкавостта, устойчивостта, разнообразието и иновациите, сътрудничеството с гражданското общество. Крайната цел на CAF 2020 е да допринася за  „добро управление”, реформи в публичната администрация и по-качествени услуги за гражданите.

Обща рамка за оценка CAF 2020

Експертите от CAF ресурсния център разработиха Национални правила за  външна обратна връзка. Те се основават на Процедура за външна обратна връзка по CAF, разработена през 2009 г. от  Европейския ресурсен център по CAF към ЕИПА. Правилата са разработени по Проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Правилата се прилагат от организации, които са внедрили CAF. След извършване на преглед и изготвяне на доклади за обратна връзка съгласно процедурата, организациите, които са изпълнили условията получават етикет „Ефективен CAF потребител“.

Национални правила за външна обратна връзка
Alt
Alt

Основополагащи документи:

Извадка от Стратегия за развитие на държавната администрация