За служебно развитие

УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕ ЗА СЛУЖЕБНО РАЗВИТИЕ

Обучението за служебно развитие има за цел да подготви новоназначените държавни служители за по-бърза и успешна адаптация към работата в държавната администрация.

За контакти:

Help Desk – звено за техническа помощ при работата с информационната система на ИПА:
e-mail: support@ipa.government.bg

Обща координация на обучението:
Галина Маркова

e-mail: g.markova@ipa.government.bg

Kоординация на обучението за служебно развитие:
Катя Топалова

e-mail: k.topalova@ipa.government.bg

Адрес на ИПА:

София 1000, ул. "Сердика" № 6-8

Банкова сметка на ИПА: 

IBAN: BG15BNBG96613100118901
Банка БНБ
BIC: BNBG BGSD

Защита на личните данни

Институтът по публична администрация обработва лични данни съгласно своята Политика за защита на личните данни