УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕ ЗА СЛУЖЕБНО РАЗВИТИЕ

Обучението за служебно развитие има за цел да подготви новоназначените държавни служители за по-бърза и успешна адаптация към работата в държавната администрация.

За контакти:

Обща координация на обучението:
Галина Маркова

тел. 02/940-29-57,
e-mail: g.markova [@] ipa.government.bg

Kоординация на обучението за служебно развитие:
Снежанка Рибарска

тел. 02/940-25-37,
e-mail: s.ribarska [@] ipa.government.bg

Координация на електронното обучение:
Радостина Димитрова

тел. 02/940-37-61,
e-mail: r.dimitrova [@] ipa.government.bg

Адрес на ИПА:

София 1000, ул. Аксаков № 1
Банкова сметка на ИПА: IBAN: BG15BNBG96613100118901
Банка БНБ
BIC: BNBG BGSD

Защита на личните данни

Институтът по публична администрация обработва лични данни съгласно своята Политика за защита на личните данни