За служебно развитие

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕ ЗА СЛУЖЕБНО РАЗВИТИЕ

 

ИПА провежда задължително обучение за служебно развитие, съгласно чл. 35 от ЗДСл, за:

·       постъпили за първи път на държавна служба (курс ЗО-1)

·       назначени за първи път на ръководна длъжност (курс ЗО-2)

 

Всички графици и съобщения, свързани с участието в обучения на ИПА, се изпращат чрез информационната система на Института до лицата за контакт – служители от звената по ЧР, определени от ръководителите на съответните администрации. Тези лица отговарят за поддържането на комуникацията с ИПА и със служителите, които участват в обученията на Института.

 

Администрациите имат ангажимент своевременно да информират ИПА при промяна на лицата за контакт.

 

Заявките за участие в курсовете ЗО-1 и ЗО-2 се изпращат текущо до ИПА по приложения образец, който е публикуван и на интернет страницата на ИПА. Заявките за ЗО-1 и ЗО-2 се изпращат само по електронна поща на адрес:  . Заедно с това, лицата за контакт от съответните администрации подават заявките чрез информационната система на ИПА. Подробна инструкция за подаване на заявки за обучение за служебно развитие е публикувана на интернет страницата на ИПА на www.ipa.government.bg.

 

·      Заявките за ЗО-1 и ЗО-2 следва да се изпращат/подават в едномесечен срок след встъпване в длъжност на служителите, подлежащи на задължително обучение за служебно развитие.

·      Задължителното обучение за назначени за първи път на държавна служба (ЗО-1) включва присъствени и електронни модули. Назначените за първи път на държавна служба могат да участват в присъствените модули по ЗО-1 само след успешно завършване на електронните модули от програмата. 

·      Всички обучения за служебно развитие са без такса за участие. Командировъчните разходи на участниците са за сметка на съответната администрация.

·      Заявки за обучение по служебно развитие се приемат целогодишно.

 

Защита на личните данни

 

ИПА обработва лични данни за нуждите на своята дейност законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на физическите лица във връзка обработването на лични данни (ОРЗЛД или GDPR). В качеството си на администратор на лични данни ИПА обработва въведените лични данни на участниците в обучения и ги съхранява в база данни, като ги използва само за комуникация с участниците и за изготвяне на обобщени справки за обученията.

Изпълняваме разпоредбите на Регламента и ЗЗЛД, които са свързани с обработване на лични данни по законосъобразен начин и предприемане на адекватните и необходими организационни и технически мерки за защитата им, които администраторите следва да прилагат в дейността си, за което бихте могли по-подробно да се запознаете в политиката ни за защита на личните данни.

 

Адрес на ИПА:

София 1000, ул. Аксаков № 1

Банкова сметка на ИПА: IBAN: BG15BNBG96613100118901

Банка БНБ

BIC: BNBG BGSD

 

За контакти:

 

Обща координация на обучението:

Галина Маркова

Тел: 02/940-29-57

e-mail: 

 

Kоординация на обучението за служебно развитие:

Снежанка Рибарска

Тел: 02/940-25-37

e-mail: 

 

Координация на електронното обучение:

Радостина Димитрова

Тел: 02/940-37-61

e-mail: