Alt

ИПА изпълнява функцията на Национален ресурсен център по CAF като модел за качество в държавната администрация. Тази функция е уредена с Устройствения правилник на Института.

Функциите на Националния САF ресурсен център са да:

  • координира и оказва съдействие на администрациите при въвеждането на модела CAF;

  • организира и участва в удостоверяването на извършената самооценка на администрациите с модела CAF;

  • провежда обучения и консултации за популяризирането, въвеждането и прилагането на модела CAF;

  • организира форуми, конференции и обсъждания за въвеждането и прилагането на модела CAF;

  • проучва и популяризира добри практики по внедряването и прилагането на модела CAF;

  • подкрепя и участва в работата на европейската мрежа от национални CAF кореспонденти и ползватели на CAF в публичния сектор;

  • осъществява сътрудничество с Европейския CAF ресурсен център към Европейския институт по публична администрация
    и с националните CAF ресурсни центрове и кореспонденти в различни държави;

  • провежда изследвания и публикува информация за въвеждане и прилагане на модела CAF.

Националният ресурсен център е екип от щатни служители на ИПА.

Неговата работа се подпомага от асоциирани членове – обучени държавни служители като лектори/консултанти по CAF, които провеждат обучения/консултации по процеса на въвеждане на CAF в българската администрация.

За информация и контакти:

Мими Йотова, ръководител на ресурсния център по САF и национален САF кореспондент

тел: 0882026609, e-mail: mimi.yotova at ipa.government.bg

Списък с асоциираните членове към Националния ресурсен център по CAF

За повече информация за модела: Страницата на Европейския ресурсен център по САF
https://www.eipa.eu/portfolio/european-caf-resource-centre/

 

Регистрация в електронната база данни на прилагащите CAF 2013 организации на Ресурсния център по в CAF Маастрихт 
http://caf.eipa.eu/3/107/&for=new

--------------------------------------

*Проект „Изграждане на капацитет на ИПА за изследвания, обучение и приложение на иновативни европейски практики в доброто управление”, който се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, с договор N С13-22-1/16.04.2014 г.