Условия за участие в курсовете на ИПА

Общи условия за участие в курсовете на ИПА

Ново! Всяка администрация определя със заповед лице за контакт с ИПА (за предпочитане е това да е служител от звено УЧР) и изпраща до support@ipa.government.bg  съответните данни за контакт с него (име, длъжност, телефон за контакт и имейл адрес).

Задължение на администрациите е своевременно да информират ИПА при промяна на лицата им за контакт.

Институтът по публична администрация провежда следните видове обучения:
Задължително обучение за служебно развитие, съгласно чл. 35 от ЗДСл, предназначено за:
• постъпили за първи път на държавна служба (курс със сигнатура ЗО-1)
• назначени за първи път на ръководна длъжност (курс със сигнатура ЗО-2)
Обучение за професионално развитие, предназначено за служители на ръководни и експертни длъжности в държавната администрация. То включва широк спектър от курсове, структурирани тематично в програми, представени в Раздел II на Каталога.

Обученията в ИПА се провеждат в следните форми:
• Присъствена – традиционно обучение в учебна зала
• Електронна – обучение в електронна среда, което включва различни комбинации от видео-лекции, онлайн сесии, форуми, чат, практически задачи, материали за четене, тестове и др.
• Смесена – комбинация от електронно и присъствено обучение
• Хибридна – разновидност на смесеното обучение, при която цялото обучение или част от него се провежда едновременно и в присъствена, и в електронна форма

Електронните обучения в ИПА могат да бъдат:
• Електронен курс с лектор (с продължителност между 8 и 12 часа), който включва разнообразни комбинации от учебни ресурси, дейности и възможности за комуникация. Процесът на учене се ръководи и подпомага от лектор.
• Електронен модул за самообучение (с продължителност до 4 часа), който включва различни учебни ресурси и дейности, включително за самопроверка.

• Служителите от държавната администрация могат да подават и индивидуални заявки за е-модулите на ИПА.
Всеки участник, включен в група за конкретно обучение, получава на електронната си поща автоматични, напомнящи съобщения от ИПА - 14 календарни дни и 7 календарни дни преди началото на обучението.
Лицата за контакт от съответните администрации имат възможност за мониторинг на подадените индивидуални заявки на служителите си за удостоверяване на успешното им дипломиране.

Следните ОБЩИ УСЛОВИЯ се прилагат за всички обучения организирани и провеждани от ИПА – за служебно и професионално развитие (със или без такса):

Промяна на формата на обучение
При наличие на обстоятелства, които не позволяват провеждането на обучения в присъствена или смесена/хибридна форма, планираните курсове ще се провеждат в изцяло електронна форма, като администрациите своевременно ще бъдат информирани за съответните промени.

Продължителност на курсовете в смесена или електронна форма
За всеки курс за професионално развитие, който е в смесена или електронна форма, е посочена планираната продължителност на обучението в учебни часове. Посочен е и времевият период в дни, в рамките на който обучението трябва да бъде преминато.
Защита на личните данни
Институтът по публична администрация обработва лични данни съгласно своята Политика за защита на личните данни, публикувана на интернет страницата на института.
Достъпна и безопасна среда
С подаването на заявка за присъствено или смесено/хибридно обучение, администрациите следва да информират писмено ИПА за наличието на обстоятелства свързани с двигателни затруднения на служители подлежащи на обучение, с цел обученията им да бъдат планирани и проведени в достъпна среда. Информация следва да се изпраща на имейл адрес support@ipa.government.bg,
като се посочват имената на служителя/ите и обучението/ята, за които са подадени заявките.
Електронни удостоверения
Служителите, които успешно са завършили курс на ИПА получават ЕЛЕКТРОННО УДОСТОВЕРЕНИЕ, което се генерира и визуализира в профила на курсиста до три дни след края на съответното обучение.
Обучения по поръчка
Институтът по публична администрация дава възможност на администрациите целогодишно да заявяват обучения по поръчка, с цел удовлетворяване на специфични потребности и могат да бъдат по:
• теми на курсове от Каталога на ИПА (без програма Чуждоезиково обучение), но с различна продължителност или адаптирано съдържание
• теми извън Каталога на ИПА
За обучения по поръчка се изпраща заявка по образец (Приложение 1). Образецът е публикуван и на интернет страницата на ИПА, в секция „Обучения“ - за професионално развитие.
Обученията по поръчка могат да са с продължителност до 2 дни. Конкретните условия за тяхното провеждане (програма, форма, място и други) се уточняват за всяка отделна заявка.
• Обучение по поръчка се провежда само при сформирана група от минимум 15 участници.
• Индивидуалната такса за участие в обучение по поръчка е 100,00 лв. на ден.
• Ако обучението по поръчка се провежда по проект на ИПА, то е без такса за участие.

За контакти:

Help Desk – звено за техническа помощ при работата с информационната система на ИПА:
e-mail: support at ipa.government.bg

Обща координация на обучението:
Галина Маркова 
e-mail: g.markova@ipa.government.bg

Координация на електронното обучение:
Радостина Димитрова

e-mail: r.dimitrova@ipa.government.bg

Координация на обучения по поръчка:
Айлин Ниязиева

e-mail: a.nyazieva@ipa.government.bg

Адрес на ИПА:
София 1000, ул. "Сердика" № 6-8

Банкова сметка на ИПА: 
IBAN: BG15BNBG96613100118901
Банка БНБ
​BIC: BNBG BGSD