Условия за участие в курсовете на ИПА

Общи условия за участие в курсовете на ИПА

Институтът по публична администрация провежда следните видове обучения:
Задължително обучение за служебно развитие, съгласно чл. 35 от ЗДСл, предназначено за:
• постъпили за първи път на държавна служба (курс със сигнатура ЗО-1)
• назначени за първи път на ръководна длъжност (курс със сигнатура ЗО-2)

Обучение за професионално развитие, предназначено за служители на ръководни и експертни длъжности в държавната администрация. То включва широк спектър от курсове, структурирани тематично в програми, представени в Раздел II на Каталога.

Форма на обучение
Обученията в ИПА се провеждат в следните форми:
• присъствена – традиционно обучение в учебна зала;
• електронна – обучение в електронна среда, което включва различни комбинации от видео-лекции, онлайн сесии, форуми, чат, практически задачи, материали за четене, тестове и др.
• смесена – комбинация от електронно и присъствено обучение;
• хибридна – разновидност на смесеното обучение, при която цялото обучение или част от него се провежда едновременно и в присъствена и в електронна форма.

Обученията в изцяло е-форма могат да бъдат:
• електронен курс с лектор (с продължителност между 8 и 16 часа), който включва разнообразни комбинации от учебни ресурси, дейности и възможности за комуникация. Процесът на учене се ръководи и подпомага от лектор.
• електронен модул за самообучение (с продължителност до 4 часа), който включва различни учебни ресурси и дейности, включително за самоопроверка.

За всички обучения в ИПА, както за служебно, така и за професионално развитие (с или без такса), се прилагат следните Общи
условия.

Ново! – Промяна на формата на обучение
При наличие на обстоятелства, които не позволяват провеждането на обучения в присъствена или смесена/хибридна форма, планираните в такива форми курсове ще се провеждат в изцяло електронна форма, като администрациите своевременно ще бъдат информирани за съответните промени.

Ново! – Продължителност на курсовете в смесена или електронна форма
За всеки курс за професионално развитие, който е в смесена или електронна форма, е посочена планираната продължителност
на обучението в учебни часове. Времевият период в дни, в рамките на който обучението трябва да бъде преминато, ще бъде посочен в графиците за съответните обучения.

Защита на личните данни
Институтът по публична администрация обработва лични данни съгласно своята Политика за защита на личните данни.

Достъпна и безопасна среда
За обучаеми служители с двигателни затруднения, при подаване на заявка за присъствено или смесено/хибридно обучение, администрациите следва да информират ИПА за съответните обстоятелства с цел обученията на тези служители да бъдат проведени в достъпна за тях среда. ИПА осигурява условия за безопасно провеждане на обученията при спазване на всички противоепидемични мерки.

Електронни удостоверения
Служителите, които успешно са завършили курс на ИПА получават електронно удостоверение, което се генерира в електронен формат в профила на курсиста до три дни след края на съответното обучение.

Обучения по поръчка
Институтът по публична администрация дава на администрациите възможност целогодишно да заявяват обучения по поръчка. Те се предлагат с цел удовлетворяване на специфични потребности и могат да бъдат:
• по теми на курсове от Каталога на ИПА (без програма Чуждоезиково обучение), но с различна продължителност или адаптирано съдържание;
• по теми извън Каталога на ИПА.

За обучения по поръчка се изпраща заявка по образец (Приложение 1). Обученията по поръчка могат да са с продължителност до 2 дни. Конкретните условия за тяхното провеждане (програма, форма, място и други) се уточняват за всяка отделна заявка. Обучение по поръчка се провежда само при сформирана група от минимум 15 участници.

Индивидуалната такса за участие в обучение по поръчка е 100 лв. на ден. Ако обучението по поръчка се провежда по проект на ИПА, то е без такса за участие..

За контакти:

Help Desk – звено за техническа помощ при работата с информационната система на ИПА:
e-mail: support at ipa.government.bg

Обща координация на обучението:
Галина Маркова 
тел.: 02 / 940 29 57
e-mail: g.markova@ipa.government.bg

Kоординация на обученията по проект:
Инна Ненчева-Стоянова
тел. 02 / 940 21 12 ,
e-mail: i.stoyanova@ipa.government.bg

Координация на електронното обучение:
Радостина Димитрова

тел. 02/940-37-61,
e-mail: r.dimitrova@ipa.government.bg

Координация на обучения по поръчка:
Начко Миленов

тел. 02/940-37-61,
e-mail: n.milenov@ipa.government.bg

Адрес на ИПА:
София 1000, ул. Аксаков № 1

Банкова сметка на ИПА: 
IBAN: BG15BNBG96613100118901
Банка БНБ
​BIC: BNBG BGSD