CAF в България

Проект “Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите“ 2016-2018

Въпросът относно прилагането на модел CAF в държавната администрация е особено съществен и интересен за българските организации. Затова създадохме специално ново меню „ CAF в България“.

Негов акцент е предоставянето на информация относно работата по CAF в българската администрация, ролята на националния CAF ресурсен център, развитието и тенденциите в процеса на прилагането на модела през годините, данни и статистика за организациите, внедрили модела и получили етикет „Ефективен  CAF потребител“, постигнатите постижения, изводи, „научени уроци“ и реален полезен ефект за българските институции от използването на модел CAF по пътя на тяхното развитие и усъвършенстване.

Общ списък на българските администрации, приложили модел CAF в периода 2018-2023 г.

Български администрации, приложили модел CAF

Обзор на CAF в България - постижения и нови предизвикателства

CAF в България - постижения и нови предизвикателства