Мисия, визия и цели

Институтът по публична администрация (ИПА) е създаден по силата на Закона за държавния служител през 2000 г. Той е структура към Министерския съвет на Република България и е водещата институция за обучение на служители в държавната администрация.

МИСИЯ

Провеждане на обучения и изследвания за развитието на професионална държавна администрация, както и за укрепване капацитета на институциите за посрещане на предизвикателствата на съвременните публични политики.

ВИЗИЯ

ИПА е лидер в обучението на държавната администрация като използва съвременни технологии, методи и програми за обучение, а клиентите на института оценяват високо качеството на предоставяните услуги.

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ