Рейтинг на учещи организации

Културата на учещите организации e промяна на мисленето и очакванията

ТЕНДЕНЦИИ

През последните 2-3 години, различни проучвания на авторитетни организации по цял свят подчертават, че ученето и развитието на служителите са сред най-важните приоритети на съвременните организации. Динамичните промени в тази област се превръщат във водеща тенденция в глобалния свят на труда. Това дава сериозно отражение върху практиките на УЧР, които се нуждаят от критическо осмисляне и преобразуване, а в някои отношения дори от радикална промяна.

ПРОЕКТЪТ

През есента на 2016 г., като част от проект „Алтернативни на формалното обучение в държавната администрация“, ИПА апробира онлайн въпросник за самооценка „Учеща ли е вашата организация?“.

Това е сравнително нов инструмент, разработен през 2008 г., който все по-активно се прилага в организации от държавния и частния сектор в много страни по света. В първото извършване на самооценка през 2016 г. участваха близо 900 служители от 63 централни и териториални администрации в България.

ЗА КОНТАКТИ

Сава Стефанов

тел.: 02 940 3759, моб: 0888978044
e-mail: s.stefanov@ipa.government.bg

Валерия Атанасова

тел.: 02 940 3759, моб.: 0887220035
e-mail: v.atanasova@ipa.government.bg

КАТЕГОРИИ

СРЕДА, КОЯТО ПОДПОМАГА УЧЕНЕТО

 

Този блок от самооценката се отнася до наличието на среда, която наред с формалното обучение, осигурява разнообразни възможности за неформално и самостоятелно учене в процеса на работа.

 

НАЛИЧИЕ НА КОНКРЕТНИ ПРОЦЕСИ И ПРАКТИКИ НА УЧЕНЕ

Този блок от самооценката се отнася до наличието на среда и практики, които насърчават изпробване на нови начини на работа, събирането и анализ на информация при участие на всички служители, осигуряването на постоянно обучение и трансфер на знания.

 

ЛИДЕРСТВО, КОЕТО ПОДКРЕПЯ УЧЕНЕТО

 

Този блок от самооценката се отнася до наличието на лидерски подходи на ръководството, които насърчават участието на служителите в дискусии, даването на идеи за подобрения и развитие, като същевременно осигуряват необходимото време и ресурси за осъществяването на срещи, дискусии и подобряване на работата.

 

УЧЕЩИ ОРГАНИЗАЦИИ 2023

През 2023 г. инициативата на ИПА бе осъществена за пети път. Проучването бе проведено през месец октомври, две години след предходното. През тази година участие взеха 60 администрации и почти 4400 служители. Това е с 45% повече в сравнение с 2021 година и над четири пъти повече в сравнение с първите три изследвания. От участвалите общо 79 администрации 60 са покрили изискванията за минимален брой служители, попълнили въпросника. Рейтингът на учещите администрации за 2023 г. е изготвен въз основа на самооценките на тези 60 структури на държавната администрация, от които:

УЧЕЩИ ОРГАНИЗАЦИИ 2021

През 2021 г. добре познатата инициатива на ИПА се проведе за четвърта година. Проучването бе осъществено в периода октомври– ноември. В него взеха участие 81 администрации и почти 3000 служители – много повече отколкото в предходните години на провеждане на изследването. От участвалите общо 81 администрации 56 са покрили изискванията за минимален брой служители, попълнили въпросника. Рейтингът на учещите администрации за 2021 г. е изготвен въз основа на самооценките на тези 56 структури на държавната администрация от които:

На специално организирана церемония през месец януари 2022 г ИПА ще награди администрациите класирани на първите 11 места в Рейтинга на учещите администрации за 2021 г.

УЧЕЩИ ОРГАНИЗАЦИИ 2018

В периода октомври-декември 2018 г. се проведе поредното самооценяване с въпросника „Учеща ли е вашата организация“. Самооценката е в съответствие с промените в Закона за администрацията от октомври 2017 г., с които беше въведено задължение администрациите да прилагат управление на качеството в своята дейност. Както е добре известно, всички системи за управление на качеството изискват периодично измерване и оценка на ефекта от различни интервенции в организацията, свързани с  планирането, лидерството, управлението на хората и др. Самооценката „Учеща ли е вашата организация?“ е много добра възможност администрациите да разширят или затвърдят своите практики за управление на качеството.

Инициативата на ИПА е в пълно съответствие и с една от най-новите препоръки на Европейската комисия, която в началото на август 2018 г. публикува доклад за резултатите от сравнително изследване „Measuring Public Administration: A Feasibility study for better comparative indicators in the EU”. В документа се подчертава необходимостта от повече данни и по-качествена информация за различни аспекти на административната дейност Една от основните препоръки е да се правят повече проучвания и оценки сред служителите с цел събиране на сравнителни данни за публичната администрация, включително по отношение на ученето и развитието на служителите.

На 10 декември 2018 г. ИПА обяви Рейтинг на учещите администрации за 2018 г. и награди администрациите с най-високи резултати. Близо 50 представители на отличените администрации участваха в церемонията по награждаването.

Тук можете да видите интервюта с представители на Областна дирекция "Земеделие", гр. Бургас и на Областна администрация Ямбол.

УЧЕЩИ ОРГАНИЗАЦИИ 2017

През октомври 2017, за втора поредна година ИПА организира провеждането на самооценка на администрациите по показатели за учеща организация. Самооценката беше извършена чрез онлайн въпросник, който активно се прилага в организации от държавния и частния сектор в много страни по света. В самооценката участваха близо 1300 служители от 70 централни и териториални администрации в България.

На 14 декември 2017 г. в споделено пространство „Космос“ гр. София заедно с церемонията по награждаване на добри практики в дейността на администрацията, ИПА обяви и рейтинга на учещите администрации за 2017 г. Г-жа Анета Тушева, директор на дирекция „Обучения, международна дейност и проекти“ в ИПА представи накратко основните цели на инициативата и резултатите от нея. Тази година в инициативата на ИПА „Учеща ли е Вашата администрация“ желание за участие заявиха над 80 централни и териториални администрации

Тук можете да видите интервюта с главния секретар на Областна дирекция "Земеделие", гр. Монтана и с главния секретар на Община Вълчедръм, както и снимки от събитието.

УЧЕЩИ ОРГАНИЗАЦИИ 2016

През есента на 2016 г., като част от проект „Алтернативни на формалното обучение в държавната администрация“, ИПА апробира онлайн въпросник за самооценка „Учеща ли е вашата организация?“. Това е сравнително нов инструмент, разработен през 2008 г., който все по-активно се прилага в организации от държавния и частния сектор в много страни по света. В извършването на самооценката през 2016 г. участваха близо 900 служители от 63 централни териториални администрации в България, като всяка администрация получи доклад с обратна връзка и препоръки. Участието в тази инициатива даде възможност на администрациите да установят своите силни и слаби страни по отношение на ученето на работното място, ангажирането на служителите, стимулиране на иновативното мислене, изграждането на мрежи за споделяне на опит и др. Още по-полезна на администрациите беше възможността да се сравнят с други организации и да намерят полезни ориентири за усъвършенстване в областта на ученето и развитието. Въз основа на резултатите от самооценката,на специално организирана церемония, ИПА обяви и рейтинг на учещите администрации за 2016 г.

На 5 декември в клуб „Перото“ на НДК, заедно с церемонията по награждаване на добри практики в дейността на администрацията, ИПА обяви и рейтинг на учещите администрации за 2016 г.  Рейтингът е определен въз основа на онлайн самооценка по показатели за учеща организация, проведена сред повече от 60 централни и териториални администрации.

Интервю с Ваня Кастрева, началник на РУО София-град.

Интервю с Венцислава Генова, началник на РУО Варна и със старши експерт Розета Заркова.