Рейтинг на учещите администрации за 2017 г.

01 Декември 2017

През октомври, за втора поредна година ИПА организира провеждането на самооценка на администрациите по показатели за учеща организация. Самооценката беше извършена чрез онлайн въпросник, който активно се прилага в организации от държавния и частния сектор в много страни по света.

 

В самооценката участваха близо 1300 служители от 70 централни и териториални администрации в България - 25 централни, 8 териториални структури на централни администрации, 14 областни и 23 общински администрации. Общо1291 служители са попълнили онлайн въпросника за самооценка. От тях 72 % са жени, а останалите 28 % - мъже. Около 30% от служителите са от общата администрация, а останалите – от специализираната. От гледна точка на заеманите длъжности, процентното съотношение на „ръководители“ и „експерти“ е 20:80. Всяка администрация получи доклад с нейните резултати и с конкретни препоръки за развитие на организационния климат в подкрепа на ученето. Участието в тази инициатива на ИПА е отлична възможност за администрациите не само да установят своите силни и слаби страни по отношение на ученето на работното място, ангажирането на служителите, стимулиране на иновативното мислене, изграждането на мрежи за споделяне на опит, но и да се сравнят с други организации, като  намерят полезни ориентири за усъвършенстване в областта на ученето и развитието.

 

Въз основа на резултатите от самооценката,ИПА изготви Рейтинг на учещите администрации за 2017 г.

 

Общите резултатите от самооценката през 2017 г. са почти същите като тези от самооценката през 2016 г., в която участваха 61 администрации. Средният общ резултат за българската администрация за 2017 г. е 66 т., какъвто беше и през 2016 г. Почти същите са и средните резултати по отделните показатели. Предвид представителния характер на самооценката, това може да се разглежда като доказателство за надеждността на използвания въпросник.

 

Общите резултати за българската администрация през 2017 г., сравнени със средните резултати за чуждестранните организации, показват следното:

  • Единственият елемент на организационната култура за учене, по който българската администрация има по-високи резултати от чуждестранните организации е „Време за размисъл“. Не може да се даде еднозначно обяснение на този резултат. Посочените по-долу най-ниски сравнителни резултати за българската администрация обаче, дават основания да се приеме, че наличието на повече време за размисъл вероятно не се използва ефективно за генериране и проучване на нови идеи, за внедряване на иновативни практики и решения.
  • Най-сериозно изоставане на българската администрация в сравнение с чуждестранните организации има по отношение на следните елементи: „Отвореност към нови идеи“, Експериментиране“ и „Събиране на информация“. Тези резултати потвърждават изводите от самооценката през 2016 г., според които резистентното отношение към промените, недостатъчния капацитет и подкрепа за внедряване на иновации и слабия все още интерес към добри чужди практики продължават да са устойчива характеристика на българската администрация.

 

Администрациите, постигнали първите шест най-високи резултати, ще бъдат поканени на специална церемония за награждаване, която ще бъде на 14 декември 2017 г. в София. Техният опит ще бъде популяризиран чрез публикации на ИПА и по време на международни форуми, които Институтът предстои да организира през следващата година.

 

Повече за проведеното събитие през 2017 може да видите в секция НОВИНИ