Проведе се 6-та среща на специалистите по управление на човешките ресурси в държавната администрация

"Годишната среща на ръководителите и експерти по човешки ресурси е професионален форум за модерно изграждане на систама за управление на ЧР в българската администрация", доц. Георги Манлиев, изпълнителен директор на ИПА

 

Институтът по публична администрация, съвместно с финансовата и експертна подкрепа на администрацията на Министерския съвет проведе шестата годишна среща на специалистите по управление на човешките ресурси в държавната администрация. ИПА възобнови организацията на събития за специалисти в конкретни области на публичната администрация след 7 годишно прекъсване. Срещата на специалистите по УЧР се проведе в гр. Велико Търново на 24 и 25 април 2014 г. В срещата участваха представители на централната и териториална администрация, академичните среди и бизнеса. В двудневния форум участваха близо 90 ръководители и експерти от звена по ЧР в централната и териториалната администрация, гост-лектори от МС и от УО на ОПАК,  университетски преподаватели, представители на НПО и консултанти.

Събитието бе разделено в три панела, водени от служители в администрацията и представители на частния сектор. Модератор на срещата бе г-жа Анета Тушева, директор на дирекция „Обучения, международна дейност и проекти“ в ИПА.  Експерти от администрацията на Министерския съвет, в дирекция „Модернизация на администрацията“ представиха Стратегията за развитие на държавната администрация в контекста на управлението на човешките ресурси. Представени бяха предизвикателствата, с които се сблъсква администрацията и бяха очертани краткосрочни мерки за преодоляването им. Като най-важни бързи стъпки експертите от МС откроиха нуждата от подготовка на централизиран конкурс за младши експерти и оценка на потребностите от такива експерти; анализ на прилагането на моделите за оценка на изпълнението и заплащане и тяхното усъвършенстване, както и въвеждането на професионални стандарти за специалистите по УЧР.

Филип Крумов от управляващия орган на оперативна програма“Административен капацитет“  представи последни данни за проекти в областта на УЧР, финансирани по ОПАК. В допълнение беше направено представяне и обсъждане на предстоящата оперативна програма „Добро управление“. Очертани бяха нови възможности за подаване на проекти предложения по  приоритетна ос ІІ „Развитие на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, за повишаване на квалификацията и професионализма на служителите от централната администрация с общ бюджет от 4 млн. лв.

Г-жа Олга Чернева, директор дирекция "Човешки ресурси, правно и административно обслужване " в изпълнителна агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи" представи рамката и оценка на професионални компетентности на служителите  от  специализираната администрация на ИА ЕСМИС, част от постигнатите резултатите по проект, финансиран от ОПАК.

Вторият панел от срещата на специалистите по УЧР бе воден от Снежана Димитрова и Николай Николов. Те запознаха участниците с иновативни техники за оценяване на компетентности на служителите. Експертите споделиха, че подобни модели се прилагат широко при подбор на служители в частния сектор и международни организации и изразиха желанието си подобни практики да се прилагат и в българската държавна администрация.

Вторият ден от срещата започна с презентация на Йордан Карабинов, председател на УС на  Института на вътрешните одитори в България. Той постави провокативни въпроси за ролята на звената по УЧР в превенцията и борбата с измамите. Г-н Карабинов сподели виждането си, че звената по УЧР имат ключова роля в пресичането на нерегламентирани практики и мотивирането на персонала да съдейства при евентуални подозрения за злоупотреби.

В заключителната сесия на годишната среща експерти от ИПА представиха бъдещите инициативи на института и проблемите, свързани с обученията на държавни служители. Участниците в срещата бяха запознати с препоръките на експерти от ИПА за заявяване, провеждане и заплащане на обученията, с което се цели да се подобри планирането и координацията между администрациите и института. На гостите на събитието бяха представени конкурсите за иновативни добри практики в дейността на държавната администрация и иновативни решения в областта на е-управлението, които ИПА организира, за да популяризира българския опит в областта на публичния мениджмънт. 

Като цяло бе изразено съвместно задоволство от качеството на панелите и проведените дискусии, както и от нивото на организацията на срещата. На всичко участници бяха раздадени анкети за проучване на потребностите от обучение и за оценка на срещата. 80% от гостите заявяват, че организацията е била отлична и препоръчват срещата да се превърне в регулярно събитие.

 

От тук можете да изтеглите презентациите от годишната среща:

1. Презентация на Стратегията за развитие на държавната администрация 2014-2020 Ваня Новакова, Радослав Миланов, Дирекция "Модернизация на администрацията", АМС

2. Презентация на Оперативна програма "Добро управление" Филип Крумов, дирекция ОПАК, МФ

3. Презентация на иновативни техники за оценяване на компетентности Снежана Димитрова, Николай Николов

4. Ролята на звеното за човешки ресурси за превенция и борба с измамите в организацията Йордан Карабинов

5.  Рамка за оценка на професионални компетентности на служителите от специализираната администрация на ИА ЕСМИС Олга Чернева, ИА ЕСМИС