ИПА сключи договор с управляващия орган на ОП „Административен капацитет“На 16.04.2014 г. Института по публична администрация сключи договор с Министерството на финансите, Управляващия орган на Оперативна програма „Административен капацитет“ – Дирекция „Оперативна програма „Административен капацитет“  за изпълнението на проект „Изграждане на капацитет на ИПА за изследвания, обучение и приложение на иновативни европейски практики в доброто управление ” с номер С13-22-1/16.04.2014 г. по бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-15, приоритетна ос 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация” на ОПАК. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“ съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Основната цел на проектае повишаване капацитета на ИПА да провежда изследвания на добри практики, качествени и иновативни обучения за утвърждаване на доброто управление и изпълнение в административната дейност. Постигането на тази цел ще се осъществи чрез постигането на  следните специфични цели:

•       Подобряване на капацитета на ИПА за развитие на изследователската и издателската дейност, както и трансфера на добри практики в дейността на администрацията;

•       Подобряване на капацитета на ИПА за качествено и ефективно предоставяне на обучения за всички нива на администрация;

•       Продължаване на координираното от ИПА обучение на служителите от държавната администрация в реномирани европейски институти за овладяване на знания и умения за доброто управление и изпълнение;

•       Развитие на иновативни форми на обучение, базирани на електронните, уеб-базирани и дистанционни обучения посредством система за управление на учебния процес;

•       Задълбочаване на сътрудничеството между българския ИПА и сходни институции в страни-членки на ЕС.

 

Целевите групипо проекта са:

•       Служители на Института по публична администрация;

•       Служители от централни, областни и общински администрации.

 

Основните дейности, които ще се изпълнят в рамките на проекта са:

1.    Подобряване на капацитета на ИПА за развитие и разширяване на изследователската и издателската дейност.

2.    Актуализиране и развитие на обучението за служебно и професионално развитие на служителите в държавната администрация и повишаване на тяхното качество.

3.    Създаване на капацитет за обучение и приложение на иновативни европейски практики в българската държавна администрация.

4.    Изграждане на електронна платформа за управление на учебния процес и провеждане на иновативни електронни, уеб-базирани и дистанционни обучения.

        5. Дейности за информация и публичност.

6.    Провеждане на одит на проекта.

Продължителността на проекта е 18 месецаза периода от 17.04.2014 г. до 16.10.2015 г.

 

Размерът на общата стойност на проекта е2 972 840.01лева, което е 100% безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет“

______________________________________

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Института по публична администрация носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерството на финансите.