ИПА награди победителите в Конкурса за добри практики за 2022

На 20 януари 2023 г. в гр. София се проведе официална церемония за награждаване на победителите в Конкурс за добри практики за 2022 г. На събитието присъстваха представители централна, областна и общинска администрация, участвали с практики в инициативата през 2022 г. Бяха получени 46 практики, които бяха наградени от изпълнителния директор на ИПА г-н Павел Иванов със статуетки и грамоти.

 

Категория „Управление на хората“

Първа награда в категория „Управление на хората“ получи Столична регионална здравна инспекция с практиката „Управление на човешкия ресурс в извънредна ситуация“. Наградата получи д-р Данчо Пенчев, директор в институцията.

Второ място се присъди на Изпълнителна агенция „Програма за образование“ с практиката „Наръчник за въвеждащо обучение на новоназначени служители „Добре дошли“.

Трето място спечели Държавна комисия по сигурността на информацията с практиката „Интерактивна платформа за информираност и заявяване на обучения в областта на защитата на класифицираната информация. Наградата получи г-н Антон Борисов, главен секретар в комисията.

 

Категория „Технологични решения за открито управление и административно обслужване“

На първо място беше отличен Национален център за информация и документация с практиката „Създаване на обединен Регистър на всички действащи, прекъснали и завършили студенти и докторанти (РДПЗСД)“. Статуетката получи г-жа Вержиния Цанкова, главен секретар в НАЦИД.

На второ място са класирани две администрации.

Администрация на Министерския съвет, Дирекция „ЦКЗ“, отдел „Информационни системи“ с практиката „Система за управление на националните инвестиции (СУНИ)“. Наградата прие г-н Георги Стратиев.

Национална агенция за приходите с практиката „Нов портал за електронни услуги на Национална агенция за приходите (НАП) по проект „Надграждане на основните системи на НАП за предоставяне на данни и услуги към вътрешни и външни системи“. Грамотата беше връчена на г-жа Милена Кръстанова, заместник изпълнителен директор на НАП.

Трето място спечели Регионално управление на образованието – София област с практиката „Дигитализиране процеса на атестиране на учители, директори и други педагогически специалисти в образователните институции на територията на Софийска област“. Грамотата прие г-жа Росица Тодорова, началник на РУО-София област.

 

Категория „Социална отговорност“

Победител в категорията е община Варна с добрата практика „Дигитална обучителна платформа за подготовка на млади хора-обучители на връстници по превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора“. Статуетката прие заместник-кмета на общината г-н Коста Базитов.

На второ място се класира община Бургас с практиката „Осигуряване на достъп до информация и решения за равни възможности за хора с трайни увреждания в администрацията“. Грамотата прие г-н Красимир Червенков.

Третото място е за практиката на община Варна „Социални услуги за пълнолетни лица с психични разстройства“. Грамотата прие г-н Коста Базитов.

Сред гостите на събитието бяха децата от специално училище за ученици с увреден слух “Проф. д-р Дечо Денев​” гр. София, които зададоха позитивно настроение за всички със своите страхотни изпълнения.

 

По време на церемонията г-н Павел Иванов даде възможност на всяка администрация да представи накратко практиката, с която участва в конкурса. Той обърна внимание, че се предвижда специално събитие през пролетта, на което ще се даде възможност за представяне всички практики.

Всички добри практики от 2022 г. са включени в специален сборник, който ще бъде публикуван на интернет страницата на ИПА през месец февруари.

 

Информация за Конкурс 2023 очаквайте през м. април на: https://www.ipa.government.bg/bg/konkursi-za-dobri-praktiki

 

   

 

 

 


Конкурсът се провежда в рамките на проект BG05SFOP001-2.017-0001/28.11.2019 „Дигитална трансформация в обучението - дигитална компетентност и учене“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.