ИПА награди победителите в Конкурса за добри практики за 2020 година

Alt

 

На 26.02.2021 г. се проведе церемония за награждаване на победителите в Конкурса за добри практики в администрацията за 2020 г. В сградата на ИПА присъстваха представители на администрациите, чиито добри практики са класирани на първите три места във всяка от категориите на конкурса – Управление на хората, Технологични решения за открито управление и Социална отговорност. Служители от останалите администрации, участвали в конкурса, имаха възможност на наблюдават събитието онлайн.

Конкурсът се проведе по проекта на ИПА „Дигитална трансформация в обучението – дигитална компетентност и учене“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

През 2020 г. бяха получени общо 51 добри практики, като половината от тях са за категорията „Социална отговорност“. Експертни комисии оцениха получените предложения и излъчиха победителите по категории.

Категория „Управление на хората“

Наградите на победителите в категория „Управление на хората“ бяха връчени от г-н Георги Стратиев, ръководител на проекта на ИПА.

Първо място: Министерство на финансите с практика на тема „Модул за електронно оценяване изпълнението на служителите в Министерство на финансите“. Наградата получи г-жа Цвета Делчева, директор на дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване“ в МФ.

Второ място: Национална аганция за приходите с практика на тема „Организиране и провеждане на срещи за споделяне на управленски опит и добри практики в областта на мениджмънта и прилагането на коучинг програми“. Наградата получи г-н Димитър Моллов, главен експерт в дирекция "Управление на човешките ресурси" в ЦУ на НАП.

Трето място: Агенция по заетостта с практика на тема „Система за прилагане на нефинансови стимули за служителите“. Наградата получи г-жа Ирина Григорова, главен експерт в агенцията.

 

 

Категория „Технологични решения за открито управление“

Наградите в тази категория връчи г-н Николай Минев, директор на дирекция „Информационни системи и оперативна съвместимост“ в ДАЕУ и член на оценителната комисия.

Първо място: Национален център за информация и документация с практиката „Надграждане на Регистъра на издадените удостоверения APOSTILE и предоставяне на електронни административни услуги“. Статуетката получи г-жа Вержиния Цанкова, главен секретар на НАЦИД.

Второ място: Администрация на Министерския съвет с практиката „Автоматизация на бизнес процесите по предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез системата ИСУН 2020“. Наградата прие г-жа Виктория Ненкова, държавен експерт в АМС.

Трето място: Столична община с практиката „Мобилно приложение за подаване на сигнали до Столична община за отклонения от нормалната градска среда“. Статуетката прие г-жа Венера Милова, секретар на общината.

 

 

Категория „Социална отговорност“

В категория „Социална отговорност“ наградите връчи г-н Борис Колев, изпълнителен директор на Специализираната мрежа за корпоративна социална отговорност в България.

Първо място: Oбщина Троян с практика „Общински фонд за подкрепа на професионалното развитие на кадри от сектор Здравеопазване в община Троян“. Наградата прие г-жа Донка Михайлова, кмет на общината.

Второ място: Областна администрация Разград с практиката „Областен съвет за превенция на домашно насилие в област Разград“. Г-н Георги Милков, заместник председател на съвета прие наградата.

Трето място: На трето място са класирани две администрации:

Национална агенция за приходите с практиката „Комуникационна кампания на Национална агенция за приходите „Заплата в плик“. Наградата прие г-н Росен Бъчваров, директор на дирекция „Комуникация и публичност“ в ЦУ на НАП.

Областна администрация Хасково с практиката „Любопитно от областта – краеведска рубрика“. Наградата прие областният управител г-жа Стефка Здравкова.

 

 

Всички добри практики от 2020 г. са включени в специален сборник, който ще бъде публикуван на интернет страницата на ИПА.