07 October 2019

На 1 и 2 октомври 2019 г. в Хелзинки, Финландия се проведе среща на международната CAF група, работеща по въпросите на Европейския модел за качество в публичната администрация (Обща рамка за оценка – CAF). На срещата участваха около 40 представители на 21 държави - национални CAF кореспонденти и CAF експерти. Българската делегация бе представлявана от Мими Йотова, ръководител на националния CAF ресурсен център към ИПА, Инна Стоянова – Ненчева и  Елена Димкина от екипа по CAF в ИПА, и Емилия Александрова, експерт по CAF, Дирекция „Модернизация на администрацията“ на МС.

Срещата на международната CAF група в Хелзинки бе една от историческите, тъй като участниците в нея приеха новата версия на модела – CAF 2020. Това  e последната - пета версия на модела (първата е създадена през 2000 г., а предпоследната през 2013 г.).  По време на събитието бяха обсъдени ключовите промени в новото издание, както и необходимостта от популяризирането на  CAF 2020 на национално и европейско ниво. Новата версия запазва структурата на инструмента (с неговите 9 критерия и 28 подкритерия), но акцентира върху по-доброто систематизиране, актуализиране и ползване на модела чрез: синтезиране на примерите от практиката на прилагане на CAF и поставяне на нови фокуси в контекста на модернизация на публичната администрация като дигитализация, защита на данни, иновация, устойчивост, гъвкавост и разнообразие.

Приетата от международната мрежа нова версия CAF 2020 ще бъде представена за официално одобрение на срещата на EUPAN DG  през м. ноември 2019 г. в Хелзинки.  

Така на практика новото издание CAF 2020 ще започне реално да се използва и прилага през следващата година.


Проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

www.eufunds.bg