Дигитални форми на учене и възможности за прилагането им в държавната администрация
Alt
Description
Alt

Представяме ви аналитичен доклад на тема Дигитални форми на учене и възможности за прилагането им в държавната администрация с автори Благовесна Йовкова и проф. Румяна Пейчева-Форсайт от Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Изводите и препоръките в доклада се основават на национално представително проучване сред служители от държавната администрация, на преглед на най-нови международни изследвания и научни публикации по темата, както и на обзор на практики на е-обучение в сродни национални и европейски обучаващи институции в публичната администрация.

Аналитичният доклад е разработен по проект BG05SFOP001-2.017-0001/28.11.2019 г. „Дигитална трансформация в обучението - дигитална компетентност и учене“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Details