23 May 2014

На 19-ти  май 2014 г. в резиденция Бояна се проведе конференцията „Административна реформа чрез е-управление“, организирана от Института по публична администрация. Събитието премина  под патронажа на заместник министър-председателя  по икономическото развитие г-жа Даниела Бобева и бе изцяло фокусирано върху развитието на е-управление в България. Конференцията бе открита от доц. Георги Манлиев, изпълнителен директор на ИПА, който поднесе приветствия от името на г-жа Бобева и  акцентира върху необходимостта от провеждане на дискусии по темата.

Конференцията бе организирана в три основни панела. Първият панел бе открит от доц. д-р Камен Спасов от Лабораторията по е-управление към БАН. Доц. Спасов изнесе презентация, в която отбеляза сериозния спад на България по отношение на развитието на е-управлението: от 30-то място през 2005 г. до 60-то място през 2013 г. в класацията на ООН. Той направи коментар за необходимостта  да бъде направена оценка на политиката за е-управление. Като добро постижение доц. Спасов определи нивото на разработване на стратегически документи.

„Необходимо е да има устойчивост на проектите и надграждане на база реални резултати“. Това заяви ръководителят на Управляващия орган на Оперативна програма “Административен капацитет” (ОПАК )г-жа Моника Димитрова-Бийчър при откриването на конференцията. „Целта на срещата е да бъдат обменени добри практики  и дискутирани основните проблеми пред развитието на електронното управление в България“.

Тенденциите в развитието на е-управление в Република България  по Оперативна програма „Добро управление“  също бяха представени на конференцията от г-жа Димитрова-Бийчър. Те  включват дейности по изграждането на Единен системен интегратор, развитието на различни информационни системи, доизграждането и свързването на ключови регистри на администрацията, осигуряването  на оперативна съвместимост на регистрите, въвеждането на електронни обществени поръчки и др. Стремежът е  да се въведе окончателно електронното управление в администрацията, в това число и  секторни системи като е-възлагане, е-митници, е-здравеопазване и др.

Пътната карта за изпълнение на стратегията за развитие на  електронното управление в Република България за периода 2014-2020г. бе  представена от Цветанка Кирилова, началник на отдел „Оперативна съвместимост и информационна сигурност“ в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Като акцент бе изведено предоставянето на качествени, ефективни, леснодостъпни административни услуги по електронен път за гражданите и бизнеса, както и трансформирането на администрацията в цифрова и популяризирането на е-управлението. Необходимите финансови ресурси за изпълнение на поставените цели възлизат на 219 млн. лв.

Ивайло Манджуков, директор на дирекция „Информационни системи“ в Министерство на фиансите представи иновацията „облачни технологии“ в работата на министерството. Той определи добрата практика като високо  потенциална с възможности да се наложи като много ефективен модел за развитие на е-управлението. Въвеждането на „облачни технологии“ в МФ е постигнато с минимални собствени ресурси и благодарение на мотивацията на ИТ експертите.

Сред другите добри практики се отличи лидерът НАП, предоставящ над 80 вида електронни услуги за гражданите и бизнеса и с  над 160 млн. броя електронни услуги за 2013 г. И община Пещера, която  представи своя проект по ОПАК „Въвеждане на система за електронно управление в община Пещера“.

Боян Жеков, лектор от ИПА, направи кратък исторически преглед на реформата в електронното управление в България и  запозна присъстващите с нововъведенията в тази сфера.

ИПА обяви и своите бъдещи инициативи за стимулиране на е-управление в страната, част от които ще бъде провеждането на национален конкурс за иновативни практики  и създаването към ИПА на Клуб на ИТ мениджърите като място за споделяне на добри практики и инициране на нови е-решения. За регистрация в клуба на IT мениджърите, моля да пишете до . Повече информация относно конкурсите за добри практики може да откриете на страницата на ИПА и на: http://www.ipa.government.bg/bg/konkursi-za-dobri-praktiki 

В конференцията участие взеха над 70 представители на администрацията и академичните среди, като голяма част от тях изразиха задоволството си от предоставянето на форум за обсъждане на актуални проблеми със специалисти от други институции.