Проведе се откриваща конференция по повод официалното представяне на проект „Изграждане на капацитет на ИПА за изследвания, обучение и приложение на иновативни европейски практики в доброто управление ”

20 August 2014

На 31 юли 2014 г. в конферентна зала „АБ“ на Хотел Рила в гр. София се проведе конференция по повод официалното представяне на проект „Изграждане на капацитет на ИПА за изследвания, обучение и приложение на иновативни европейски практики в доброто управление ” с номер на договор за безвъзмездна финансова помощ № С13-22-1/16.04.2014. Договорът за безвъзмездна финансова помощ е сключен на 16.04.2014 г. между Института по публична администрация и Министерството на финансите, Управляващия орган на Оперативна програма „Административен капацитет“ – Дирекция „Оперативна програма „Административен капацитет“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“ съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. В резултат от изпълнението на проекта ще бъде повишен капацитета на ИПА за провеждане на изследвания на добри практики и за развитието и провеждането на качествени и иновативни обучения за утвърждаване на доброто управление и изпълнение в административната дейност. Проектът е с продължителност от 18 месеца, на общата стойност 2 972 840.01 лева, което е 100% безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет“.

Доц. Георги Манлиев, изпълнителен директор на Института по публична администрация и ръководител на проекта,приветства участниците и открие конференцията, акцентирайки върху значението на проекта за повишаването на капацитета на ИПА да провежда изследвания на добри практики, качествени и иновативни обучения за утвърждаване на доброто управление и изпълнение в административната дейност. Виолета Джукелова, координатор на проекта, представи целите, целевите групи, основните дейностите и очакваните резултати от изпълнението на проекта.

Участие в конференцията взеха 100 служители на държавната администрации. Специален гост на конференцията беше госпожа Моника Димитрова-Бийчър, директор на дирекция „Оперативна програма „Административен капацитет”, Министерство на финансите.

 

______________________________________

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Института по публична администрация носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Министерството на финансите.