02 December 2014

Конкурси за добри практики

На 27 ноември 2014 г. изпълнителният директор на ИПА доц. Георги Манлиев награди участниците в два конкурса за добрипрактики. Представени бяха общо 11иновативни решения на централни и териториални администрации, реализирани както с подкрепата на ОПАК, така и със собствени ресурси. Осъществените добри практики са показател за сериозния потенциал на нашата държавна администрация да развива новости и да подобрява ефективността и прозрачността в своята дейност. През 2015 г. тези практики ще бъдат включени в специална програма на ИПА „Споделяне на добри практики“, което е признание за най-иновативните администрации и стимул за по-активно участие в конкурсите през следващата година.

В конкурсите за добри практики през 2014 година като най-добри бяха номинирани следните практики:

Категория  добро управление:

1.       Национален център за информация и документация с практиката:„Въвеждане на електронно управление на административните и информационните услуги по признаването на дипломи за висше образование и професионални квалификации, придобити в страните от Европейския регион и трети страни“

2.       Община Троян с практиката в духа на отвореното управление:   „Провеждане на „Обществен форум за реализация на партньорски проекти“. Практиката се реализира и надгражда от 11 години, което е показател за нейната устойчивост.

Категория Е-управление:

1.       НОИ с практиката:  „Е-обмен между  Националния осигурителен институт и Агенция по заетостта,както и още няколко други съвмремнни Е-решения в административната дейност на институцията“

Освен с грамоти и плакети, екипи на номинираните практики ще бъдат наградени и с участие в бенчмаркинг срещи в сходни европейски институти по администрация.

***

В сътрудничество със Стопанска академия-Свищов беше проведен конкурс за най-добра областна администрация.Наградени бяха:

1.областна администрация Благоевград: за най-добра администрация

2.областна администрация Сливен: за най-иновативна администрация

3.областна администрация Русе:  за най-активна администрация

4.областна администрация-Ловеч : за най-прозрачна администрация

4.областна администрация-Смолян : за най-проектно ориентирана  администрация

 

Иновативните практики са качени на Интернет страницата на ИПА в менюто: Публикации: Опитът на другите