05 December 2014

На 4 декември 2014 г. в Резиденция „Бояна“ се проведе конференция на тема„Усвояване на европейските фондове: опит и поуки 2007-2013, хоризонт 2014-2020“, която беше организирана от Института по публична администрация. На конференцията присъстваха повече от 90 служители от централната и териториалната администрация.

Г-жа Моника Димитрова-Бийчър, ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Административен капацитет“ представи натрупания опит и поуките по програмата през програмния период 2007-2013 г., както и приоритетите на ОП „Добро управление“ 2014-2020 г. Г-н Димчо Димов, главен експерт в дирекция „Програмиране на регионалното развитие“ в МРРБ представи основните изводи и поуки от изпълнението на Оперативна програма „Регионално развитие“ в периода 2007 – 2013 г. и очерта приоритетите на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Темата „Най-често срещани грешки при изпълнението на проекти и причини за налагане на финансови корекции“, представена от Дора Бурова от Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“, предизвика сериозен интерес сред участниците. В края на конференцията Добринка Кръстева, директор на дирекция „Програмиране на средствата от Европейския съюз“ в МС запозна участниците с възможностите за финансиране по оперативните програми през новия програмен период 2014 - 2020 г.
 

Презентации на лекторите:

01_opac.ppt

02_oprd.ppt04_dobrinka_krasteva.ppt

03_oses.pdf

04_dobrinka_krasteva.ppt