ОБЯВА

на ИНСТИТУТА ПО ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ

за откриване на търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи

 

ИНСТИТУТА ПО ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ /ИПА/ на основание чл. 64, ал. 1 от ЗДС, чл. 5 от Наредба № 7 от 14.11.1997 г. Изпълнителният директор на ИПА обявява тръжна процедура - търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи /автомобили/ – частна държавна собственост по следните позиции:

Позиция №1 - Лек автомобил – Хюндай Соната, год. на производство 24.10.2001г., с ДКН – С 6512 ВН, рама KMHEM41BP1A382868,

тръжна цена – 1390 /хиляда триста и деветдесет/ лева с ДДС.

Позиция №2 - Лек автомобил – Форд Галакси, год. на производство 13.06.1998г., с ДКН–СА 1478 РМ, рама WF0GXXPSWGVBH90902,

тръжна цена – 1640 /хиляда триста и четиридесет/ лева с ДДС.

Позиция №3 - Лек автомобил – Фолксваген Пасат, год. на производство 28.08.1995г., с ДКН - СА 5509 СА, рама WVWZZZ3AZSE218789,

тръжна цена – 1550 /хиляда петстотин и петдесет/ лева с ДДС.

Откриване на тръжната процедура – 24.01.2013г.

Тръжна документация за участие може да се закупи в сградата на ИПА в гр. София, ул. “Сердика” №6-8, ет. 6, стая 602 -каса, в срок до 16.00 часа на 02.03.2015 г., като цената е в размер на 10.00 лв. /десет лева/ без ДДС и се заплаща в касата на ИПА или се внася по сметка на ИПА:

IBAN: BG15 BNBG 9661 3100 1189 01, BIC: BNBGBGSD, при БНБ

Оглед на описаните активи може да се извършва всеки работен ден от 10.00 до 12.00ч. и от 14.00 до 16.00ч. след публикуване на обявата до 02.03.2015 г. по местонахождение на активите - гр.Банкя, ул.„Шейново“№11, Учебна База Банкя - ИПА, срещу документ за закупена тръжна документация.

За участие в търга се внася депозит в размер на 10% /десет процента/ от началната тръжна цена на вещта, за която се кандидатства по сметка на ИПА:

IBAN: BG49 BNBG 9661 3300 1189 03, BIC: BNBGBGSD, при БНБ

Краен срок за внасяне на депозит – до 02.03.2015 г.

Срок за подаване на заявления с приложенията към тях, включително „Предлагана цена” до 16.00 ч. на 02.03.2015 г. в сградата на ИПА, с адрес: гр.София, ул.„Сердика” № 6-8, ет.6, стая 603 - Счетоводство.

Класирането на офертите ще се извърши на на 05.03.2015 г.

Резултатите от класирането ще бъдат обявени на 06.03.2015 г. в сградата на ИПА, с адрес: гр.София, ул.„Сердика” № 6-8 и на интернет страницата на ИПА.

Ако за търга не постъпят документи за участие, или не са допуснати кандидатите до участие в търга, той се обявява за не проведен и НАСРОЧВАМ повторен търг при същите условия на 20.03.2015 г. от 10.30 часа в зала 1 в сградата на ИПА, ул. ”Сердика” №6-8, при условията на чл. 15 от Наредба №7/14 ноември 1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост.

-откриване на тръжната процедура на 11.03.2015 г.

-закупуване на тръжна документация до 18.03.2015 г.

-оглед на описаните активи може да се извършва всеки работен ден от 10.00 до 12.00ч. и от 14.00 до 16.00ч. до 19.03.2015 г. по местонахождение на активите - гр.Банкя, ул.„Шейново“ №11, Учебна База Банкя - ИПА, срещу документ за закупена тръжна документация.

-внасяне на депозит за участие в търга до 19.02.2015 г.

-подаване на заявления за участие – до 16,00 часа на 19.03.2015 г.

-класиране на офертите – 20.03.2015 г.

-обявяване на резултатите – 23.03.2015 г. в сградата на ИПА, с адрес: гр.София, ул.„Сердика” № 6-8 и на интернет страницата на ИПА.

За допълнителна информация – тел. 02/ 940 2953 Счетоводство.

 

26.01.2015г.

Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи