Обучение по поръчка на тема „Държавни помощи“

25 May 2015

На 19 май 2015 г. в гр. Пловдив се проведе специализирано обучение на тема „Прилагане на режими по държавни помощи“. В обучението участваха 42 служители на общинска администрация Пловдив от ключови отдели и дирекции, свързани с прилагането на режимите по държавни помощи. Обучението бе експертно подкрепено от дирекция „Държавни помощи и реален сектор“ към Министерство на финансите (МФ) с лекторски екип г-жа Мария Веселинова, началник на отдел и г-жа Теодора Иванова, главен експерт. Обучението се проведе в рамките на един ден и беше с въвеждащ характер.

Теодора Иванова започна обучението с въведение в терминологията и правната рамка на режимите за държавни помощи. След това говори по темата за минимална помощ и  задълженията на администраторите при изпълнение на мерки за минимална помощ. Г-жа Иванова наблегна на необходимостта държавната администрация да може да идентифицира дадени мерки като държавна или минимална помощ, да намери подходящия режим, съгласно който помощта да бъде отпусната, както и да изпълни задълженията си като администратор на помощи. Участниците също споделиха мнението, че общините трудно се идентифицират като администратори на помощи. Това  от своя страна е последствие от неразпознаването на режима и води до неспазване на задълженията, които всеки администратор следва да изпълни към МФ по отношение процедурите по уведомяване на държавни и минимални помощи.

Втората част на обучението бе посветена на Услугите от общ икономически интерес. Услугите са определени в регулация на Европейския съюз и следват строга логика на администриране. Лекторът Мария Веселинова поясни, че веднъж разбрана тази логика работи сама за администратора на помощите. Тя представи дефиницията на Услугите от общ икономически интерес и връзката им с режима по държавните помощи. В допълнение г-жа Веселинова разгледа европейските правила за предоставяне на компенсации, тяхното определяне, администриране и задължения от страна на администрацията. Лекторите използваха конкретни примери и казуси от Европейската практика.

На участниците в обучението бяха раздадени сертификати за успешно преминат курс по темата за държавните помощи. Институтът по публична администрация изказва благодарност за подкрепата на МФ и община Пловдив за организирането на обучението. Такива специализирани обучения по поръчка са изключително важни за повишаване на професионализма на служителите с оглед нарастващите задължения и отговорности на администрацията.