МЕТОДИКА ЗА ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА НА ПРОГРАМИ И НОРМАТИВНИ АКТОВЕ