02 August 2016

Френският институт отваря процедура за подбор на кандидати в обучения на Висшето училище по администрация (ENA) и Националният институт по правосъдие на Франция (ENM). Българските държавни служители ще могат да кандидатстват за обученията включени в приложените по-долу информационни брошури.

 

Обученията обхващат широк кръг от теми - от дипломация, комуникация, местно самоуправление и данъчно облагане до борба с корупцията и защитата на правата на човека. Курсовете се провеждат на френски и английски език.

 

Целева група на обученията са държавни служители, които:

  • са препоръчани за участие от администрацията,в която работят;
  • имат с най-малко 3 години професионален опит;
  •  владеят английски или френски език (в зависимост от обучението) на достатъчно ниво, за да могат да участват ползотворно в учебния процес.

 

Повече информация, свързана с начините на кандидатстване е публикувана на: http://institutfrancais.bg/obuchenie-na-frenski/za-raboteshti/ и http://institutfrancais.bg/satrudnichestvo/obutchenia/.

 

Стипендии

Посолството на Франция подкрепя българските кандидати със стипендии, които покриват всички разходи (такси за регистрация, настаняване, дневни разходи, и социалната сигурност), с изключение на транспортните разходи до и от Франция. Повече информация за възможностите за стипендии е публикувана на адрес:  http://institutfrancais.bg/campus-france-bulgaria/bgffonctionp/ Стипендиите са ограничени и се разпределят според реда на заявяване и одобрение. В интерес на кандидатите е да заявят обучението и заявлението за стипендии в най-кратки сроковете.

 

Лице за контакт за допълнителна информация:

Mrs Marion SIMON

Institutional and technical cooperation department
French Embassy in Bulgaria – French Institute in Bulgaria

+359 (2) 937 79 11/22 

 

Приложения (на английски и френски език)

calendrier_ena_cisap_2016.pdf

calendriervang_ena_cisap_2016.pdf

catalogue_di_en_2016_bd.pdf

catalogue_di_fr_2016_bd.pdf

dossier_de_candidature_cisap_2015_en.pdf

dossier_de_candidature_cisap_2015_fr.pdf