22 November 2016

                                                                     

 

В периода 16-18 ноември 2016 г. в гр. Пазарджик се проведе първата част на специализирано обучение за консултанти по въвеждане на модела CAF (Обща рамка за оценка).  Така стартира една от дейностите по проекта „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите“, с бенефициент Института по публична администрация, изпълняван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз  чрез Европейския социален фонд. В рамките на тази дейност ще бъдат подготвени общо 40 обучители-консултанти, които ще подпомагат въвеждането на модела CAF в 

48 централни и териториални администрации.

 

Въвеждането на Общата рамка за оценка (CAF) е заложено като важен приоритет в редица национални стратегически и програмни документи за развитие на българската администрация до 2020 г. Проектът на ИПА предвижда комплекс от дейности за  внедряване на този инструмент за цялостно управление на качеството в публичната администрация и провеждане на мащабна кампания за неговото популяризиране.

 

Общата цел на проекта е „Подобряване на ефективността и качеството на работа в администрациите чрез въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF)“, а основните дейности са насочени към:

Ø  Провеждане на общо обучение по CAF с цел развитие на познанията за модела и ползите от неговото прилагане в администрацията.

Ø  Развитие на капацитета на CAF ресурсния център в ИПА чрез провеждане на специализирани обучения за консултанти и участие в международни форуми на Европейския CAF ресурсен център в ЕИПА в Маастрихт.

Ø  Внедряване на модела CAF в 48 администрации

Ø  Изграждане на капацитет за външна оценка по прилагането на CAF и за присъждане на сертификат за „Ефективен CAF потребител“.

Ø  Популяризиране на CAF в администрациите чрез провеждане на комуникационна кампания.

 

Внедряването на CAF в 48 администрации ще бъде осъществено на три последователни етапа по 6 месеца, като във всеки от тях ще бъдат включени по 16 администрации. Внедряването на модела обхваща извършване на самооценка, изготвяне на доклад за  силните страни и областите за подобрение, както и на план с мерки за усъвършенстване на организацията. В края на всеки етап ще се провежда конференция за обсъждане на опита и споделяне на добрите практики на администрациите, внедрили CAF. По проекта ще бъдат разработени нови обучителни модули и ще бъдат обучени над 700 служители от всички нива на администрацията.

 

Повече информация за проекта и неговото изпълнение ще бъде публикувана периодично в рубриката Ресурсен център CAF, Проект за внедряване на CAF, в сайта на ИПА.

 

Снимки от първото обучение:

      

 

Проект „Въвеждане на общата рамка за оценка (CAF) в администрациите “се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.