27 April 2017
Alt
 
 
От 19 до 21 април 2017 г. се проведоха паралелно първите три обучения за внедряване на CAF в Националния осигурителен институт, Община Велико Търново и Столична регионална здравна инспекция.
 
 
В първата сесия пред ръководствата и служителите на тези администрации бяха представени проектът за внедряване на CAF в администрациите, очакваните ползи и стъпките, които трябва да се следват от участниците в процеса. С това се постави началото на широка комуникационна кампания за информиране на всички служители, за да се осигури разбиране и подкрепа на процеса.
 
Следващият обучителен модул ще се проведе в срок до два месеца от началото, когато би следвало докладът от самооценката, съдържащ информация за силните страни на администрациите и областите им за подобрение, да бъде готов.  
 
Обученията се реализират по проект BG05SFOP001-2.002-0001 „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, с бенефициент ИПА.
 
 
НОИ
 
                        
 
 
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
 
 
 
РЗИ