21 September 2017

 

* Събитието е сред водещите новини на Международната франкофонска организация

 

 

Тематичен семинар „Предизвикателствата на Председателството – представителство и преговори в Съвета на ЕС“

 

„Този семинар беше изключително полезен за мен. Очарована съм от компетентните лектори. Очаквам нови покани за франкофонски обучения в България и в чужбина.“

                                                        

„Перфектно организиран семинар. Компетентни експерти, които ни предоставиха полезна и много практична информация. Много благодаря за това хубаво обучение!“

 

„Благодаря за възможността да участвам в семинара. Отлична организация, прекрасна атмосфера и атрактивни преподаватели!“

 

„Бих искала да Ви благодаря за изключително полезното обучение, което организирахте за българските държавни служители франкофони. Полезна информация, поднесена по брилянтен начин от лекторите и перфектна организация.“

 

В перспективата на първото ротационно българско председателство, Институтът по публична администрация (ИПА) организира на 13 и 14 септември 2017 г. в София семинар на френски език на тема „Предизвикателствата на Председателството – представителство и преговори в Съвета на ЕС“.

 

Семинарът се вписва в е рамките на  техническите и професионални обучения, които ИПА реализира посредством проекта „Национална франкофонска българска инициатива 2015-2018 г.“, разработен съвместно с правителството на Република България и Международната организация на франкофонията (МОФ) като следствие от подписването на Меморандума за партньорство, подписан на 10 октомври 2015 г. в Ереван (Армения) и ратифициран от Народното събрание на 11 март 2016 г. Министерството на външните работи е национален политическият координатор на този проект, който се вписва в перспективата на Българското председателство на Съвета на ЕС през януари 2018 г.

 

За участниците беше чест присъствието по време на семинара на две представителки на дирекция „Френски език, култура и разнообразие“ на МОФ, в рамките на тяхното работно посещение в България:

·      г-жа Нели Порта, специалист по програмата „Френският език в международните отношения“ и

·      г-жа Найма Бенама, асистент по програмата „Френският език в международните отношения“.

Това беше хубава възможност за участниците да споделят с представителките на МОФ тяхната висока мотивация да участват в семинара и техния ентусиазъм да продължават да бъдат част от бъдещите франкофонски български инициативи.

 

Тематичният семинар беше втората инициатива на ИПА съгласно годишния план за обучение за 2017 г. На обучението присъстваха участници от различни държавни администрации, всички – служители франкофони, които са въвлечени в подготовката на Българското председателство или работят в сферата на европейките въпроси. Сред участниците имаше и председатели, зам.-председатели и членове на работни групи (регулация на финансовите пазари, конкурентоспособност и растеж, аудиовизуални средства и т.н.), както и експерти в столицата.

 

Преди семинара участниците имаха предварително езикова подготовка, осъществена от Френски институт, която имаше за цел да ги запознае с проблематиката и тематичната лексика.

 

Семинарът се проведе в партньорство с Европейския институт по публична администрация (EIPA), който притежава солиден опит в областта на професионалното обучение, приложните изследвания и консултации насочени към администрациите на държавите членки на Европейския съюз. Семинарът беше предназначен за подпомагане на служителите на българската администрация в подготовката им за европейски преговори и по-специално в контекста на подготовката на председателството на Съвета на ЕС през 2018 г.

 

Семинарът беше воден от двама лектори от EIPA на високо професионално ниво:

·      г-н Франк Лаваду, преподавател в области на специализация: институционализация, комуникационни и поведенчески техники, приложени към процеса на европейските и международните многостранни преговори

·      г-н Ален Гюгенбюл, външен експерт в области на специализация: европейско управление и европейски преговори.

 

От една страна семинарът засегна контекста, в който се подготвя едно Председателство на Съвета на ЕС, а от друга страна - ежедневните предизвикателства, пред които са изправени председателите на заседанията и техните екипи. Обучението също така обърна внимание на индивидуалните умения, необходими за водене на мултикултурни групи, участващи в управлението на досиетата на Съвета на ЕС.

 

Първата част от семинара представи предизвикателствата на националната координация по време на подготовката на председателството, европейския институционален контекст и стратегическите и процедурни параметри, които трябва да бъдат взети предвид при управлението на дейностите по време на председателството. Тя разгледа ролята и очакванията на председателите и анализира подробно стъпките, които трябва да овладеят председателите и техните екипи.

 

Втората част беше посветена на практическо упражнение, по време на което участниците показаха своята висока активност в симулацията на преговорен процес на работна група на Съвета на ЕС.

 

В края на тези два успешни дни, участниците получиха задълбочени познания на френски език за основните предизвикателства пред председателството на Съвета на ЕС. Благодарение на това интерактивно обучение, отлично водено от лекторите, участниците вече разполагат с „набор от инструменти“ за техники и умения, които са от основополагащо значение за провеждане на преговорите в рамките на предстоящото Българско председателство на Съвета на ЕС през първата половина на 2018 г.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Séminaire thématique : « Les défis de la Présidence – Représentation et négociation au Conseil de l’UE »

 

« Ce séminaire thématique était extrêmement utile pour moi. Je suis fascinée par les formateurs compétents. J’attends de nouvelles invitations pour des formations francophones en Bulgarie et à l'étranger. »

 

« Séminaire parfaitement organisé. Des experts compétents qui nous ont donné une information utile et très pratique. Merci beaucoup pour cette belle formation ! »

 

« Merci de l'opportunité de participer au séminaire. Excellente organisation, ambiance merveilleuse et des formateurs attrayants ! »

 

« Je tiens à vous remercier pour la formation extrêmement utile que vous avez organisé pour les fonctionnaires francophones bulgares. Informations utiles, fournies brillamment par les intervenants et une organisation parfaite. »

 

Dans la perspective de la première présidence tournante bulgare, l’Institut d’administration publique (IAP) a organisé les 13 et 14 septembre 2017 à Sofia, un séminaire en français sur la thématique « Les défis de la Présidence – Représentation et négociation au Conseil de l’UE».

 

Le séminaire s’inscrit dans le cadre des formations techniques et professionnelles que l'IAP met en œuvre via le projet « Initiative francophone nationale bulgare 2015-2018 »développé conjointement par le Gouvernement de la République de Bulgarie et l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) suite à la signature du Mémorandum de partenariat, signé le 10 octobre 2015 à Erevan (Arménie) et ratifié par l’Assemblée nationale le 11 mars 2016. Le Ministère des Affaires étrangères est le coordinateur national politique de ce projet qui s’inscrit dans la perspective de la Présidence bulgare du Conseil de l'Union Européenne en janvier 2018.

 

Les participants ont eu l'honneur d’avoir la présence au séminaire des deux représentants de la Direction « Langue française, culture et diversités » de l’OIF, dans le cadre de leur mission en Bulgarie :

·      Mme Nelly Porta, Spécialiste de programme « Le français dans les relations internationales », et

·      Mme Naïma BENNAMA, Attachée de programme « Le français dans les relations internationales ».

C’était une belle occasion pour les participants de partager avec les représentantes de l’OIF leur haute motivation de participer au séminaire et leur enthousiasme de continuer à faire part des prochaines initiatives francophones bulgares.

 

Le séminaire thématique était la deuxième initiative de l’IAP selon le plan annuel de formation 2017. Cette formation a été suivie par des participants de diverses administrations bulgares, tous fonctionnaires francophones participant à la préparation de la Présidence bulgare ou travaillant dans le domaine des affaires et des projets européens. Parmi les participants il y avait des présidents, vice-présidents et membres des groupes de travail (régulation des marchés, compétitivité et croissance, audiovisuel, ressources propres, etc.) mais également des experts auprès de la Capitale.

 

Préalablement au séminaire, les participants ont eu un accompagnement linguistique réalisé par l’Institut français, qui avait pour objectif de les familiariser avec la problématique et le lexique thématique.

 

Le séminaire a bénéficié du partenariat avec l’Institut européen d’administration publique (IEAP), qui possède une solide expérience en matière de formation professionnelle, de recherche appliquée et de conseil aux administrations des Etats membres de l’Union européenne. Le séminaire apparait comme un outil d’assistance aux fonctionnaires de l’administration Bulgare dans le cadre de leur préparation aux négociations européennes et en particulier dans le cadre de la préparation de la Présidence du Conseil de l’UE en 2018.

 

Le séminaire était animé par les deux intervenants de l’IEAP, d’un haut niveau professionnel :

·      M. Frank Lavadoux, Maître de conférences dans les domaines de spécialisation: contexte institutionnel, communication et techniques comportementales appliquées aux processus des négociations multilatérales européennes et internationales.

·      M. Alain Guggenbühl, Expert externe dans les domaines de spécialisation: gouvernance européenne et négociations européennes.

 

Le séminaire a abordé, d’une part, le contexte dans lequel se prépare une Présidence du Conseil de l’UE et, d’autre part, les défis quotidiens auxquels sont confrontés les présidents de séance et leurs équipes. La formation a traité notamment des aptitudes individuelles indispensables pour diriger des groupes multiculturels engagés dans la gestion des dossiers du Conseil de l’UE.

 

La première partie du séminaire a présenté les défis de la coordination nationale lors de la préparation de la Présidence, le contexte institutionnel européen et les paramètres stratégiques et procéduraux à prendre en compte pour gérer les activités pendant la Présidence. Elle a abordé le rôle et les attentes des présidents et a analysé en détail les étapes que les présidents et leurs équipes doivent maîtriser.

 

La seconde partie était consacrée à un exercice pratique pendant lequel les participants ont montré leur haute activité dans la simulation d’une négociation d’un groupe de travail du Conseil de l’UE.

 

Au terme de ces deux journées fructueuses, les participants ont acquis une connaissance approfondie, en français, des principaux défis d’une Présidence du Conseil de l’UE. Grace à cette formation interactive et parfaitement animée par les intervenants, les participants disposent déjà d’« une boite à outils » de techniques et d’aptitudes vitales pour conduire les négociations au sein de la prochaine présidence bulgare du Conseil de l’UE dans le premier semestre de 2018.