11 October 2017
Alt

В изпълнение на Споразумение за партньорство на Република България, очертаващо помощта от европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. Институт по публична администрация (ИПА) организира провеждане на Академия по Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), която ще предоставя модулно обучение за държавни служители. Целеви групи на Академията са:

  • служители на Управляващите органи (УО) и Междинните звена (МЗ) на оперативните програми;
  • служители с контролни функции по усвояването на средствата от Европейския съюз (ЕС) от дирекция „Национален фонд“ (Сертифициращия орган) в Министерство на финансите, Изпълнителна агенция „одит на средствата от ЕС“ (Одитиращия орган), Дирекция „АФКОС“ към МВР;
  • служители от институционалните бенефициенти, отговорни за разработването и управлението на проекти.

Разработването на обучителните модули от Академията ще се осъществи по проект № BG05SFOP001-2.004-0004 „Работим за хората“ - укрепване капацитета на институциите за посрещане на предизвикателствата на съвременните публични политики”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

В тази връзка ИПА отправя покана за участие в процедура за подбор и договаряне на лектори/лекторски екипи за разработване на модулите.

 

 За участие в процедурата се допускат лица, които отговарят на следните изисквания:

  • висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“;
  • минимум 5 години практически опит в област или области, свързани с темата на курса;
  • умения и опит в обучението на възрастни, вкл. в прилагането на практически подходи и интерактивни методи.

Тематиката на обучителните модули, които предстои да се разработват, са посочени в Приложение № 1 към тази покана. Продължителността на всеки модул е 30 уч. часа, от които 16 уч. часа присъствено обучение и 14 уч. часа – комбинация от е-обучение и самообучение.

 

Желаещите да участват в процедурата следва да изготвят и представят предложение за обучение по някой от посочените в приложения списък модули Предложенията трябва да са изготвени по образец (Приложение № 2) и заедно с актуална автобиография да се изпратят в ИПА най-късно до 27 октомври 2017 г. на имейл:  или 

Експертна комисия ще оцени получените предложения от гледна точка на:

  • съответствие с изискванията към лекторите;
  • актуалност на учебното съдържание, което трябва да е съобразено с целевата група и очакваните резултати;
  • подходящ избор на подходи и методи на обучение, съобразно целевата група, очакваните резултати и формата на обучение.

Въз основа на оценките на комисията ще бъдат избрани лектори/лекторски екипи за отделните модули. Всички участници в процедурата ще бъдат информирани за резултатите от подбора, а с избраните лектори ще бъдат сключени договори за  разработване на модулите.

 

За повече информация:

Гергана Колева

Главен експерт

тел: 02/9402112

имейл: 

 

Николай Бизев

тел: 0888 149 140

имейл:

Обявление за процедура

Приложение 1 - Списък на обучителните модули

Приложение 2 - Образец на предложение