21 February 2018

В периода април – юли 2018 г. в Института по публична администрация предстои организиране и провеждане на обучения по 4 курса от Каталог 2018. Курсовете са с такса за участие, а темите им са посочени в Приложение № 3 към тази покана.

 

Във връзка с подготовката и провеждането на обученията, ИПА отправя покана за участие в процедура за подбор и договаряне на лектори/лекторски екипи.

 

За участие в процедурата се допускат лица, които отговарят на следните изисквания:

  • висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“;
  • минимум 5 години практически опит в област или области, свързани с темата на курса;
  • умения и опит в обучението на възрастни, включително в прилагането на практически подходи и интерактивни методи.

 

Желаещите да участват в процедурата следва да изготвят и представят предложение за обучение по някой от посочените в приложения списък курсове. Предложенията трябва да са изготвени по образец (Приложение №1 и Приложение№2) и заедно с актуална автобиография да се изпратят в ИПА най-късно до 2 март 2018 г. на електронен адрес:

 

Експертна комисия ще оцени получените предложения от гледна точка на:

  • съответствие с изискванията към лекторите;
  • актуалност на учебното съдържание, което трябва да е съобразено с целевата група и очакваните резултати;
  • подходящ избор на подходи и методи на обучение, съобразно целевата група, очакваните резултати и формата на обучение.

 

Информация за целевите групи, очакваните резултати, продължителността и формата на обучение на съответните курсове е дадена в Каталога на ИПА за 2018 г., публикуван тук.

 

Въз основа на оценките на комисията ще бъдат избрани лектори/лекторски екипи за отделните курсове. Всички участници в процедурата ще бъдат информирани за резултатите от подбора, а с избраните лектори ще бъдат сключени договори за провеждане на обученията.

 

За повече информация

Диана Енева, 

тел: 02/940 25 59, 

e-mail:

 

Приложения:

  1. Образец за изготвяне на предложение за присъствено обучение
  2. Списък на курсовете, по които предстои провеждане на обучения