Преглед добро управление
Alt
Description
В доклада от 1992 г. на тема "Управление и развитие", Световна банка, представи  нейното определение за добро управление. Този термин се определя като "начина, по който властта се упражнява в управлението на икономическите и социалните ресурси на страната".
Настоящият доклад "Преглед на доброто управление" стига до заключенията, че устойчивото развитие може да съществува само при наличието на предсказуема и прозрачна рамка от правила и институции за провеждане на публични услуги и частна инициатива. Същността на доброто управление е описана като предвидима, отворена и реформаторска политика, в съчетание с професионална и етична администрация, работеща рамо до рамо с правителството.Всички тези елементи присъства и силното гржданско общество участие.
Details