Изследване на добри практики и възможности за създаване на лаборатория за иновативни публични политики
Alt
Description

Настоящият доклад има за цел да анализира и изследва съществуващите практики по разработване и тестване на алтернативни варианти на публични политики от специализирани звена/структури в най-малко 20 държави-членки на ЕС и проучване на поне 3 добри практики от държави-членки на ЕС, с посочване най-малко на модел на структуриране, финансиране, идентифициране на теми за изследване и основни успешни проекти. В детайли са разгледани три практики в ДЧ, позволяващи в най-голяма степен да се обхванат приложимите в България практики за установяване на звено за иновативно, насочено към заинтересованите страни, гражданите и бизнеса, разработване и/или тестване на публични политики/услуги.

Details