10 October 2019

В периода от 25 септември до 10 октомври 2019 г. се проведоха първите специализирани обучения за внедряване на CAF в пет администрации, които ще въвеждат модела по проект на ИПА по ОП „Добро управление“. Тези администрации са: Дирекция за национален строителен контрол, Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“, Държавна агенция за бежанците, Държавна агенция „Архиви“ и Министерство на правосъдието.

Пред представители на ръководството и експерти в администрациите беше  представен проектът на ИПА, очакваните ползи и стъпките, които трябва да следват екипите в процеса по внедряване на модела. Обученията дадоха гласност на процеса, с което се цели информиране на максимален брой служители и осигуряване на подкрепа за неговото реализиране. Екипите по места са силно мотивирани лично да участват в промени, насочени към подобряване на качеството в дейността на администрацията.

Обученията се реализират в изпълнение на проект BG05SFOP001-2.014-0001 „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. В рамките на проекта моделът ще бъде внедрен в общо 32 администрации.

Държавна агенция за бежанците

Държавна агенция "Архиви"

Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“

Министерство на правосъдието