10 Октомври 2019

В периода от 25 септември до 10 октомври 2019 г. се проведоха първите специализирани обучения за внедряване на CAF в пет администрации, които ще въвеждат модела по проект на ИПА по ОП „Добро управление“. Тези администрации са: Дирекция за национален строителен контрол, Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“, Държавна агенция за бежанците, Държавна агенция „Архиви“ и Министерство на правосъдието.

Пред представители на ръководството и експерти в администрациите беше  представен проектът на ИПА, очакваните ползи и стъпките, които трябва да следват екипите в процеса по внедряване на модела. Обученията дадоха гласност на процеса, с което се цели информиране на максимален брой служители и осигуряване на подкрепа за неговото реализиране. Екипите по места са силно мотивирани лично да участват в промени, насочени към подобряване на качеството в дейността на администрацията.

Обученията се реализират в изпълнение на проект BG05SFOP001-2.014-0001 „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. В рамките на проекта моделът ще бъде внедрен в общо 32 администрации.

Държавна агенция за бежанците

Държавна агенция "Архиви"

Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“

Министерство на правосъдието


Проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

www.eufunds.bg