Във връзка с изпълнение на Дейност 3 по проект BG05SFOP001-2.017-0001/28.11.2019 г. „Дигитална трансформация в обучението - дигитална компетентност и учене“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Институтът по публична администрация обявява процедура за подбор на външен специалист, който съвместно с консултант и експерт/експерти от ИПА да разработят анализ на тема:

„Разработване на методика за проучване на административния капацитет на държавната администрация на базата на отразяващи показатели“.

Целта на анализа е да се направи проучване на нормативната база, регламентираща дейността на централна и териториална администрация и на стратегическите документи за модернизиране на държавната администрация, като на тази база се определят области на административния капацитет, които ще бъдат проучвани сред заинтересованите страни от дейността на държавната администрация.

Анализът следва да завърши с разработване на методика за количествена оценка на мненията на заинтересованите страни, независимо дали това са потребители на публични услуги, бенефициенти на проекти, социално-икономически партньори, бизнес структури, НПО или други администрации, с които различните структури на държавната администрация си взаимодействат.

Общият обем на анализа следва да е не повече от 100 стандартни страници.

Изисквания към кандидатите:

 1. завършена образователно-квалификационна степен магистър „Публична администрация“, „Икономика“ или „Социология“. Образователна и научна степен „доктор“ е предимство.
 2. отлично владеене на английски език е предимство;
 3. добра компютърна грамотност;
 4. наличието на публикация в областта на публичната администрация е предимство.

Необходими документи за кандидатстване:

1. Попълнен формуляр за кандидатстване (по образец от интернет страницата на ИПА), в който е представено предложение за извършване на анализ по темата.

2.  Автобиография на български език, към която са приложени: 

 • копие на диплома за завършена образователно-квалификационна степен и приложението към нея. Ако дипломата е издадена след 2012 г. се посочва само номера на дипломата и информация, необходимо за служебна проверка в регистрите на МОН;
 • копие на документ за владеене на английски език;
 • копие на научни публикации или интернет връзка към публикации в областта на публичната администрация;
 •  минимум 1 препоръка от научен ръководител или преподавател;
 • други (незадължителни)  документи: удостоверения, участие в научни конференции, семинари, сертификати и дипломи за придобити знания и умения и др.

Процедура по кандидатстване и подбор:

 • Комплектът с документи за кандидатстване се изпраща до г-н Павел Иванов - изпълнителен директор на ИПА на имейл ipa@ipa.government.bg в срок до 16.09.2022 г. включително.
 • Експертна комисия ще проведе интервю с кандидатите, които отговарят на посочените изисквания. По време на интервюто кандидатите ще трябва да представят и защитят своето предложение за извършване на анализ по темата.
 • С избраните кандидати ще бъде сключен граждански договор за срок от 5 месеца с възнаграждение в размер на 3000 лв. за целия срок на договора.

Файлове за изтегляне:

 1. Формуляр за участие
 2. Техническа спецификация

За повече информация:

Елена Димкина

тел.: 02 940 2894

моб. тел.: 0888 835 313

имейл: e.dimkina@ipa.government.bg