Институтът по публична администрация проведе петото ежегодно национално проучване за нагласите на служителите в държавната администрация - Барометър на ангажираността. Барометърът оценява мнението и нагласите на служителите към ключовите аспекти на работата в администрацията, вкл.: лидерство, екипност, ангажираност, удовлетвореност, мотивация и др. За целите на проучването е използван затвърдилият се през последното десетилетие във Великобритания модел The Civil Service People Survey.

Проучването е проведено от екип на Института по публична администрация в периода 28 юни – 7 юли 2023 г., а участие в него взеха 7868 служители - с 9 % по-малко от предходната 2022 г. Тази година ИПА състави 52 индивидуални доклада с резултати от проучването за отделни администрации.

Индекс на ангажираността в държавната администрация на България по години

  

 

Отчита спад на ангажираността в сравнение с 2022 година. Разликата не е голяма, но обезпокоителното в случая е, че спад на ангажираността за  втора поредна година започва да се превръща в тенденция.

Пет поредни изследвания са достатъчни, за да се разпознаят силните и слабите страни на мотивацията на българските държавни служители. Някои от факторите на ангажираността през тези години останаха сравнително постоянни, докато други се променяха и се видя как това се отразява на ангажираността. Един от показателите с голяма тежест, който остана сравнително постоянен през периода е вътрешната мотивация на държавните служители или мотивацията идваща от естеството на самата работа. Държавните служители в преобладаващото мнозинство харесват своята работа. Те са избрали да работят в публичния сектор не за възнагражденията, а защото намират смисъл в работата си, защото смятат, че чрез нея могат да се реализират като личности и професионалисти.

Друга постоянен фактор, които подкрепя ангажираността в българските администрации е доверието на държавните служители в своите висши ръководства. Удовлетвореността от лидерството на високо ниво е един от двата фактора, по които българските данни от Барометъра са консистентно по-добри от британските през всичките години. Другият „силен“ фактор, на който се базира мотивацията на българските държавни служители са обученията и възможностите за развитие. По никой друг фактор на ангажираността не се наблюдават толкова големи и консистентни разлики между българската и британската държавна администрация, колкото по възможностите за обучение.

Проблемни области, разбира се,  не липсват, но те сякаш не са толкова консистентни. С тях и с останалите резултатите от тазгодишното изследване, може да се запознаете в пълния текст на доклада  в секция „Публикации“.