16 August 2017

В периода септември-декември 2017 г. в Института по публична администрация предстои провеждане на обучения по седем курса от Каталога на Института. Курсовете са с такса за участие, а темите им са посочени в Приложение № 1 към тази покана.

 

Във връзка с подготовката и провеждането на обученията, ИПА отправя покана за участие в процедура за подбор и договаряне на лектори/лекторски екипи.

 

За участие в процедурата се допускат лица, които отговарят на следните изисквания:

  • висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“;
  • минимум 5 години практически опит в област или области, свързани с темата на курса;
  • умения и опит в обучението на възрастни, вкл. в прилагането на практически подходи и интерактивни методи.

Желаещите да участват в процедурата следва да изготвят и представят предложение за обучение по някой от посочените в приложения списък курсове. Предложенията трябва да са изготвени по образец (Приложение № 2) и заедно с актуална автобиография да се изпратят в ИПА най-късно до 31 август 2017 г. на имейл: g.georgieva@ipa.government.bg.

 

Експертна комисия ще оцени получените предложения от гледна точка на:

·         съответствие с изискванията към лекторите;

·         актуалност на учебното съдържание, което трябва да е съобразено с целевата група и очакваните резултати;

·         подходящ избор на подходи и методи на обучение, съобразно целевата група, очакваните резултати и формата на обучение.

 

Информация за целевите групи, очакваните резултати, продължителността и формата на обучение на съответните курсове е дадена в Каталога на ИПА за 2017 г., публикуван на:

http://www.ipa.government.bg/bg/katalog-programi-za-obuchenie-2017.

 

Въз основа на оценките на комисията ще бъдат избрани лектори/лекторски екипи за отделните курсове. Всички участници в процедурата ще бъдат информирани за резултатите от подбора, а с избраните лектори ще бъдат сключени договори за провеждане на обученията.

 

За повече информация:

Гергана Георгиева

Старши експерт

тел: 02/940-37-61

имейл: g.georgieva@ipa.government.bg

 

Приложения:

1.      Приложение 1 - списък на курсовете, по които предстои провеждане на обучения

2.      Приложение 2 - образец за изготвяне на предложение за обучение