Снимка текст: Alt

За 2017 г. ИПА обявява Конкурс за добри практики в следните категории:

 

  • Управление на хората – в тази категория ще се разглеждат предложения за добри практики, свързани с ангажирането на служители, с осигуряването на нови и алтернативни начини за учене и развитие, програми за привличане и задържане на служители с висок потенциал, подобряване на условията на труд, насърчаване на екипност в работата, осигуряване на приемственост и други инициативи свързани с управлението на хората в администрацията;

 

  • Технологични решения за открито управление – инициативите, които се очаква да постъпят в тази категория трябва да се основават на принципите на добро управление и могат да са свързани с подобряване на мониторинга на политиките, провеждане на обществени консултации и оценка на въздействието, въвеждане на инструменти за достъп до информация, обслужване и ангажиране на гражданите и бизнеса. Насърчава се представянето и на практики, свързани с открито държавно управление, с обмен на данни между администрациите, отваряне на информация от обществения сектор с висока добавена стойност, дигитализиране на регистри и архиви, надграждане и създаване на информационни системи и платформи, повишаващи ефективността в организационните процеси и т.н;

 

  • Социална отговорност и социално преприемачество – практиките на социална отговорност могат да включват разнообразни инициативи, които надхвърлят регулаторната рамка, в която работи организацията. Те могат да са насочени както навътре към самата организация (енергийна ефективност, рециклиране, развитие на човешкия капитал и подобряване условията на труд, стилулиране на доброволчеството сред служителите и др.) така и към обществото (прилгане на ефективни антикорупционни практики, нови решения за прозрачност и отчетност пред обществото, за равнопоставеност на граждани и служители, инициативи за подпомагане на хората в неравностойно положение, благотоворителни и зелени капании и др.) Социалното предприемачество е естествено продължение на социалната отговорност, при което се търси устойчиво решение на социален (екологичен) проблем. Държавната администрация може да подпомага социалното предприемачество чрез създаване на публично-частни партньорства, стимулиране на предприемчивостта на служителите и подкрепа за реализиране на техните идеи, иновативни начини за повторна употреба на наличните ресурси и др.

 

 

 

 

През 2017-та година, Конкурсът за добри практики на ИПА се провежда  по проект  „Работим за хората“ - укрепване капацитета на институциите за посрещане на предизвикателствата на съвременните публични политики”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансиранаот Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ДОБРАТА ПРАКТИКА

1. УСТОЙЧИВОСТ НА ПРАКТИКАТА

Практиката е доказано устойчива и се прилага в администрацията като е изграден административен капацитет за прилагане й.

2. ОРИГИНАЛНОСТ НА ПРАКТИКАТА

Практиката се прилага за първи път в държавната администрация; Практиката е заимствана или адаптирана от друга организация.

3.ЕФЕКТИВНОСТ ОТ ПРИЛАГАНЕ НА ПРАКТИКАТА

Практиката изпълнява заложените цели; допринася за реализацията на определени проблеми; насочена е към проблеми на заинтересованите страни; постига планираните резултати.

4. ПАРТНЬОРСТВО ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА ПРАКТИКАТА

Практиката се прилага в резултат на ефективни партньорства както вътре в организацията; така и с други институции; организации в публичния сектор; бизнеса и гражданския сектор на обществото.

Срокове

1 октомври – 31 октомври 2017 г. – Попълване и изпращане на формуляра

1 - 20 ноември 2017 г. – Оценяване на подадените кандидатури

декември 2017 г.– Церемония по награждаването на добрите практики