ИПА набира специалисти за разработване на аналитичен документ в областта на поведенческата икономика

15 May 2018
Alt

Институтът по публична администрация обявява процедура за подбор на млади специалисти с висше образование, които съвместно с експерт от ИПА и г-н Спартак Керемидчиев от Институтa за икономически изследвания на БАН (ментор) да разработят аналитичен документ на тема:

 

„Идентифициране на добри практики в прилагане на алтернативни на регулирането мерки чрез използване на подходи от поведенческата икономика“

 

Анализът трябва да покаже тенденциите в развитието и прилагането на поведенческата икономика в полза на общественото развитие и резултатите в публичните политики. Трябва да се идентифицират максимално възможен брой практики и да се опишат детайлно ефектите от тяхното приложение.

 

Общият обем на разработения документ трябва да бъде минимум 70 и максимум 150 стандартни страници.

 

Изисквания към кандидатите:

 • завършена образователно-квалификационна степен „магистър“ в една от следните области на висше образование: „Социални, стопански и правни науки“, „Хуманитарни науки“ или „Природни науки, математика и информатика";
 • минимум една научна публикация в областта на управлението и администрацията;
 • отлично владеене на английски език;
 • отлични компютърни умения.

 

Необходими документи за кандидатстване:

1. Попълнен формуляр за кандидатстване (по образец от интернет страницата на ИПА), в който е представено предложение за извършване на анализ по темата).

2.  Автобиография на български език, към която са приложени: 

 • копие на диплома за завършена образователно-квалификационна степен „магистър“ и приложението към нея. Ако дипломата е издадена след 2012 г. се посочва само номера на дипломата и информация, необходимо за служебна проверка в регистрите на МОН;
 • копие на документ за владеене на английски език - минимално ниво на владеене B2 или минимален резултат от преминат изпит IELTS 6.0, TOEFL iBT 79 или др.;
 • копие на научна публикация или интернет връзка към публикация в областта на управлението и администрацията;
 • две препоръки от научен ръководител, преподавател или работодател;
 • други (незадължителни)  документи: удостоверения за завършен стаж, участие в научни конференции, семинари, сертификати и дипломи за придобити знания и умения и др.

 

Процедура по кандидатстване и подбор:

 • Комплектът с документи за кандидатстване се изпраща на хартиен носител до г-н Павел Иванов - изпълнителен директор на ИПА на адрес гр. София - 1000, ул. „Аксаков“ № 1 до 25 май 2018г.
 • Експертна комисия ще проведе интервю с кандидатите, които отговарят на посочените изисквания. По време на интервюто кандидатите ще трябвада представят и защитят своето предложение за извършване на анализ по темата.
 • С избраните кандидати ще бъде сключен граждански договор със срок 5 месеца (от 4 юни 2018 г. до 4 ноември  2018 г.) с възнаграждение в размер на до 3160 лв. за целия срок на договора.

 

Може да изтеглите формуляр за участие тук.

Техническата спецификация може да разгледате тук.

 

За повече информация:

Елена Димкина,

експерт в ИПА

тел.: 02 940 21 12

моб. тел.: 0885 905 290

имейл:

 

Подборът се извършва в изпълнение на проект „Работим за хората“ - укрепване капацитета на институциите за посрещане на предизвикателствата на съвременните публични политики”, финансиран с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-2.004-0004-С01/23.12.2016 г. по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.