Международна конференция на тема „Стратегически обществени поръчки – политики, процеси и добри практики“

04 June 2018
Alt

На 29 и 30 май 2018 г.  се проведе международна конференция на тема: „Стратегически обществени поръчки – политики, процеси и добри практики“, организирана от Институтът по публична администрация (ИПА), по проект „Работим за хората“ – укрепване капацитета на институциите за посрещане на предизвикателствата на съвременните публични политики“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ , съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Събитието бе открито от изпълнителният директор на ИПА г-н Павел Иванов, който приветства  чуждестранните гости  и въведе участниците в темата на събитието.

 

Г-н Алвидас Станикас,  началник на отдел „Законодателство за обществени поръчки и прилагане на съответните разпоредби" към Генерална дирекция „Вътрешен пазар, промишленост и предприемачество и МСП“ (DG GROW) на Европейската комисия (ЕК), представи шестте  приоритетни стратегически политики на Комисията в областта на обществените поръчки.

 

Г-н В. С. Кришнакумар от Световната банка говориза различните решения, иновации и добри практики  в сферата на обществените поръчки, а г-жа Ана Виейра, ръководител „Планиране и контрол на системата за обществени поръчки“, The Government Shared Services Entity (ESPAP)  сподели португалския опит в областта на стратегическите поръчки.

 

В края на първия ден, г-жа Ана Миткова, директор на дирекция "Електронни обществени поръчки, стандартизация и мониторинг", Агенция по обществени поръчки, говори за дигиталните технологии като инструмент за представяне на Стратегическите обществени поръчки.

 

Вторият ден от конференцията се откри от г-н Цветан Стоевски, директор на дирекция „Обществени поръчки и концесии“ на Столична община, който представи основните предизвикателства пред възложителите при изпълнение на Закона за обществени поръчки. Г-н Ивайло Стоянов, главен секретар на Националната асоциация на експертите по обществени поръчки в България говори за показателите за оценка на офертите като стратегически инструмент на евродирективите по обществени поръчки.

 

Презентация Алвидас Станикас

Презентация Анна Виейра

Презентация Ана Миткова

Презентация Цветан Стоевски

Презентация Ивайло Стоянов

 

 

                       

 

 

Конференцията се провежда в рамките на дейност 4.3 на проект „Работим за хората“ - укрепване капацитета на институциите за посрещане на предизвикателствата на съвременните публични политики“, финансиран с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-2.004-0004-C01/23.12.2016 г., по Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.