22 March 2018
Alt

Във връзка с изпълнението на проект „Работим за хората“ - укрепване капацитета на институциите за посрещане на предизвикателствата на съвременните публични политики”, дейност 4 "Реализиране на обучения за повишаване на експертния капацитет на служителите в държавната администрация на всички нива посъвременни обучителни програми в синхрон със стратегическитеприоритети и потребностите на администрацията, поддейност 4.1 "Осъвременяване и фокусиране на каталозите на ИПА с обучителни програми и провеждане на обучения.", Институтът по публична администрация към момента разработи 10 присъствени обучения, част от Каталог 2017 и Каталог 2018.

 

Списък на разработените курсове по Каталог 2017:

 

УМ-14 - Управление на взаимоотношенията с клиентите

Изтеглете материали по темата ТУК

 

УМ-17 - Планиране въз основа на сценарии и в условия на несигурност
Изтеглете материали по темата ТУК

 

П-1 - Политически анализ
Изтеглете материали по темата ТУК

 

П-3 - Обществени консултации и работа със заинтересованите страни
Изтеглете материали по темата ТУК

 

П-14 - Демографската политика в България - от предизвикателства към възможности
Изтеглете материали по темата ТУК
 
П-15 - Социална икономика, социално предприемачество и социални иновации
Изтеглете материали по темата ТУК
 
П-18 - Одит на изпълнението в дейността на администрацията
Изтеглете материали по темата ТУК
 
Е-2 - Оперативна съвместимост и информационна сигурност
Изтеглете материали по темата ТУК
 
М-7 - Специфични умения при работата с граждани от трети страни
Изтеглете материали по темата ТУК
 
 

Списък на разработените курсове по Каталог 2018:

Ум-6 - Управление на риска в организациите от публичния сектор

Изтеглете материали по темата ТУК

 

УМ-8 - Комуникативни умения
Изтеглете материали по темата ТУК
 

УМ-10 - Планиране на потребностите от човешки ресурси

Изтеглете материали по темата ТУК

 

УМ-15 - Дигитална трансформация

Изтеглете материали по темата ТУК

 

УМ-16 - Моделиране, анализ и усъвършенстване на работните процеси

Изтеглете материали по темата ТУК

 

УМ-17 - Планиране въз основа на сценарии в условията на несигурност

Изтеглете материали по темата ТУК

 

П-7 - Умения на администрацията за извършване на съвместен мониторинг и оценка с НПО

Изтеглете материали по темата ТУК

 

П-11 - Превенция на корупцията в държавната администрация

Изтеглете материали по темата ТУК

 

П-12 - Противодействие на корупцията в системата на държавната администрация

Изтеглете материали по темата ТУК

 

П-14 - Законодателство и методология по финансови управление и контрол

Изтеглете материали по темата ТУК

 

Н-14 - Прилагане на новия закон за концесиите

Изтеглете материали по темата ТУК

 

Н-15 - Въведение в Общия регламент за защита на личните данни (GDPR)

Изтеглете материали по темата ТУК

 

Е-12 - Модулна програма: Управление на информационните ресурси и кибер устойчивост в публичния сектор

Модул 1: Стретегическо управление на ИТ организацията

Изтеглете материали по темата ТУК

Модул 2: Развитие на ИТ за е-управление

Изтеглете материали по темата ТУК

Модул 3: Мениджмънт на ИТ организацията

Изтеглете материали по темата ТУК

 

М-6 - Издаване, контрол и изпълнение на индивидуални административни актове по устройство на територията

Изтеглете материали по темата ТУК

 

ЕС-1 - Стратегическа, институционална и нормативна рамка за управление на средства по ЕСИФ

Изтеглете материали по темата ТУК

 

ЕС-2 - Програмиране на средства от ЕСИФ. Оценка на програми

Изтеглете материали по темата ТУК

 

ЕС-3 - Разработване и оценка на проектни предложения

Изтеглете материали по темата ТУК

 

ЕС-4 - Договаряне и управление на проекти

Изтеглете материали по темата ТУК

 

ЕС-5 - Финансово управление на програми по ЕСИФ за периода 2014 - 2020

Изтеглете материали по темата ТУК

 

ЕС-6 - Верификация на проекти. Сертификация на програми. Нередности

Изтеглете материали по темата ТУК

 

ЕС-7 - Одит на средствата на ЕС. Налагане на финансови корекции - обосновка, определяне на размера, възстановяване, обжалване и отчитане

Изтеглете материали по темата ТУК

 

ЕС-8 - Мониторинг на програми и проекти

Изтеглете материали по темата ТУК

 

ЕС-9 - Борба с измами при усвояване на средства от ЕС

Изтеглете материали по темата ТУК

 

ЕС-10 - Мониторинг на програми и проекти и осигуряване на публичност

Изтеглете материали по темата ТУК

  

   

      

 

 

 

 

 

  

 
 

 

   

 
 

Проект  „Работим за хората“ - укрепване капацитета на институциите за посрещане на предизвикателствата на съвременните публични политики”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансиранаот Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.