04 October 2018

От 19 до 21 септември 2018 г.в гр. Бургас се проведе 11-та Годишна среща на специалистите по човешки ресурси. Срещата се радваше на голям интерес, като участниците бяха над 130 представители на всички видове административни структури. С приветствие към участниците се обърнаха изпълнителния директор на ИПА - г-н Павел Иванов и зам.-кмета по финанси, бюджет и икономика на община Бургас – г-н Красимир Стойчев.

 

Традиционно срещата започна с обсъждане на бъдещи нормативни промени в областта на управлението на човешките ресурси, представени от г-н Красимир Божанов, директор на дирекция „Модернизация на администрацията“ в администрацията на МС. Последва дискусия и многобройни въпроси, на които г-н Божанов отговори компетентно.

 

В първия ден на срещата Анета Тушева, директор на дирекция „Обучение, международна дейност и проекти“ в ИПА представи на участниците резултатите от сравнителното проучване на характеристиките и изпълнението на публичната администрация в 28-те страни членки на ЕС. След това, Николай Николов, консултант в OS България, представи дейностите по подготовка на тестовете за централизирания етап на конкурсите за държавни служители.

 

Следващите дни бяха посветени на добри практики в УЧР, представени от Иванка Раичкова от Министерство на икономиката, Любослав Филчев от Министерство на финансите и Елена Кирилова от Агенция „Митници“.

 

От интерес за участниците бяха приложните изследвания, предизвикателствата, тенденциите и бизнес практики, насочени към развитието на човешките ресурси в държавния и частния сектор, които бяха представени от:

  • доц. д-р Валентин Василев от ЮЗУ Н. Рилски, Обществен посредник на община Благоевград и Костадин Георгиев, докторант в Правно-исторически факултет на ЮЗУ Н. Рилски, началник отдел „Устойчиво развитие и европейски проекти“, община Благоевград;
  • гл. ас. д-р Любимка Андреева, СУ „Св. Климент Охридски“;
  • г-жа Анелия Гoргорова, член на Управителния съвет на Българска асоциация за управление на хората.

В последния ден на срещата, експерти от ИПА запознаха участниците с резултати от проекти на ИПА по ОПДУ и с възможностите за обучение в чужбина на служители от държавната администрация.

 

Специален акцент беше поставен върху първите резултати от Анализа на потребностите от обучение в държавната администрация за 2019-2022 г., който е приоритет в дейността на ИПА за тази година.

 

Презентации

 

1. Ваня Раичкова - Добри практики в сферата на кариерното развитие

 

2. Кристина Андреева  - Анализ на потребностите от обучение

 

3. Любослав Филчев - Електронно оценяване на служителите

 

4. Олга Чернева - Проучване за потребностите за обучение

 

5. Анета Тушева - Проучване за потребностите от обучение измежду сродни институти в ЕС

 

6. Елена Кирилова - Успехите и предизвикателствата при въвеждане на Рамката на компетентностите в агенция Митници

 

7. Валентин Василев - Научни изследвания и приложението им в публичната администрация

 

8. Габриела Савова - Проект "Работим за хората"

 

9. Гaлина Мутфчийска - Проект за въвеждане на CAF

 

10. Любимка Андреева - Предизвикателствата пред управлението на човешките ресурси

 

11. Радостина Димитрова - Електронни обучение по проект "Работим за хората"

 

12. Кристина Андреева - Възможности за обучение в чужбина за служители в държавната администрация

 

13. Анета Тушева - 20 години от началото на аминистративната реформа

 

14. Николай Николов - Професионална оценка на компетентностите в централизирания етап от конкурсите за държавни служители