Alt

Проучване на дигиталната компетентност на служителите от държавната администрация

 

 

В рамките на проект „Дигитална трансформация в обучението - дигитална компетентност и учене“ екип на ИПА направи проучване на дигиталната компетентност на служителите в държавната

Alt

Сборник с добри практики 2019

"Пред Вас е новият сборник с добри практики от дейността на българската администрация за 2019 г. Сборникът е резултат от ежегодните конкурси за добри практики, които обхващат различни аспекти от модернизацията на държавната администрация

Alt

Национално проучване "Барометър на нагласите"

„Барометър на нагласите“ е първото национално проучване, посветено на ангажираността на служителите в държавната администрация и на факторите, от които тя зависи. То е инструмент за определяне на субективни, общо споделяни мнения на

Alt

Годишна среща на специалистите по човешки ресурси 2019 – доклади

Това издание на ИПА съдържа пълния текст на доклади, представени от гостлектори по време на Годишната среща на специалистите по човешки ресурси в държавната администрация, проведена в периода 10-12 юни 2019 г. в гр. Пловдив. Докладите представят актуални

Alt

Използване на финансови инструменти от публичните организации

Книгата „Използване на финансови инструменти от публичните организации” е второ основно преработено и допълнено издание на учебното помагало „Прилагане на финансов инженеринг при публично-частните проекти”, София, 2016, Институт по публична администрация

Alt

Изследване на добри практики и възможности за създаване на лаборатория за иновативни публични политики

Настоящият доклад има за цел да анализира и изследва съществуващите практики по разработване и тестване на алтернативни варианти на публични политики от специализирани звена/структури в най-малко 20 държави-членки на ЕС и проучване на поне 3 добри практики от
Alt

Практически наръчник и инструментариум за по-добро регулиране

Целта на настоящето изследване е да анализира добри международни практики и подходи за по-добро регулиране, въз основа на които да идентифицира подходящи за адаптиране към българския контекст инструменти за прилагане, мониторинг и оценяване в процеса
Alt

Изследване за създаване на Общ център за административно обслужване в Областна администрация - Ямбол

Концепцията е насочена към създаване на център, чрез който потребителите да имат достъп до услугите на възможно най-широк кръг администрации, като функционирането на центъра и съответно отношенията между администрациите и потребителите се реализират чрез

Alt

Киберсигурност и възможности за приложение на иновативни технологии в работата на държавната администрация в България

Целта на настоящото изследването е установяване на празноти в регулациите на дейностите по киберсигурност и устойчивост в Република България, идентифициране на добри практики в Европейския съюз и НАТО и дефиниране на предложения за усъвършенстване на

Alt

Сборник Добри практики 2018

Сборникът съдържа добрите практики в българската администрация, кандидатствали в организирания от Института по публична администрация (ИПА) Конкурс за добри практики за 2018 година.

Alt

Индекс на професионализма в държавната администрация на България

През август на 2018 г. Европейската комисия публикува „A comparative overview of public administration characteristics and performance in the EU 28“2. Документът е изготвен по проект на Directorate-General for Employment, Social Affairs

Alt

Идентифициране на добри практики в прилагането на алтернативни на регулирането мерки чрез използване на подходи от поведенческата икономика

Обект на изследването са практическите приложения на методите и подходите от поведенческата икономика, при разработване на публични политики.   Предмет на изследването е идентифицирането на добри практики в прилагането на алтернативни на регулирането мерки,
Alt

Описание на работните процеси и предложение за оптимизация на две административни услуги

„Описание на работните процеси и предложение за оптимизация на една административна услуга от типа „Епизод от живота“ и една административна услуга от типа „Епизод от бизнеса“ е аналитичен документ с автор Николай Бизев и

Alt

Демистифициране на Блокчейн

Въпреки буквалния превод и значение на думата блокчейн - верига от блокчета, това е по-скоро набор от технологии, които могат да бъдат програмирани да записват и проследяват нещо ценно. Към момента обаче вече имаме процеси за проследяване на данни. Какво е

Alt

Сборник Добри практики 2017

Сборникът съдържа добрите практики в българската администрация, кандидатствали в организирания от Института по публична администрация (ИПА) Конкурс за добри практики за 2017 година.

Alt

Сборник Добри практики 2016

Сборник с добрите практики в българската администрация, кандидатствали в организирания от Института по публична администрация (ИПА) Конкурс за добри практики 2016 година.

Alt

Доклади от годишна среща на специалистите по човешки ресурси 2017

Това издание на ИПА съдържа пълния текст на доклади, представени от гост-лектори по време на Годишната среща на специалистите по човешки ресурси в държавната администрация, проведена в периода 10-12 май 2017 г. в гр. Стара Загора. Докладите представят

Alt

Наръчник Споделени добри практики

Настоящият сборник е създаден в изпълнение на дейност 3: „Разработване на нова програма „Споделяне на добри практики“ на Проект С13-22-1/16.04.2014  „Изграждане на капацитет на ИПА за изследвания, обучение и приложение на иновативни европейски практики в

Alt

Методология за провеждане на проучване по метода ТАЕН КЛИЕНТ

В европейската и световната практика се използват редица методи за изследване на различни елементи на удовлетвореността на потребителите, които са фокусирани върху привличането им като участници в процеса на дизайн на услугата. Една от тези техники е

Alt

Анализ на добри практики и изготвяне на предложения за въвеждане на гъвкави условия на труд

Докладът съдържа  информация  относно прилагането на гъвкаво работно време в българската държавна администрация, практики по  прилагане  на гъвкави  работно  време  и  място в  19  държави-членки  на  Европейския съюз,  практики  по  прилагане  на  гъвкава

Alt

Алтернативи на формалното обучение в публичната администрация

Нарастващият интерес към неформалното и самостоятелно учене на работното място се дължи както на промените в начина на учене, породени от динамичното развитие на съвременните информационни технологии, така и на интензивното търсене на алтернативи на

Alt

РЪКОВОДСТВО ЗА БЕНЕФИЦИЕНТИ на Европейските структурни и инвестиционни фондове и свързаните с тях инструменти на ЕС

Това Ръководство за бенефициенти няма за цел да представи изчерпателно наличните фондове на ЕС. То се основава на общата стратегическа рамка (Приложение1 към Регламент(ЕС) No1303/2013),  която  осигурява  основата  за  по-добра  координация  между  ЕСИФ  и

Alt

ПРИЛАГАНЕ НА ФИНАНСОВ ИНЖЕНЕРИНГ ПРИ ПУБЛИЧНО-ЧАСТНИТЕ ПРОЕКТИ

Основната цел на настоящето учебно помагало е запознаването на по-широк кръг ръководители и експерти от държавната и общинските администрации с приложението на финансовите инструменти (слабо познати, предвид ограниченото им прилагане досега у нас) в

Alt

Комплексно административно обслужване: приложни аспекти

В настоящия текст ще бъде разгледано, както еволюционното практическо развитие, така и системното единство на законосъобразните добри практики по „традиционно“ административно обслужване до днешното му еволюиране по стратегически и нормативен начин към

Alt

Закон за административните нарушения и наказания

С настоящия текст стремежът е чрез системен, обективен и практически подход да се даде една обща визия на органите на изпълнителната власт и други органи с административнонаказателни правомощия и техните администрации за законосъобразно прилагане на

Alt

Сборник с добри практики от дейността на администрациите

Сборникът е резултат от ежегодните конкурси за добри практики, които обхващат различни аспекти на модернизация на държавната администрация: административното обслужване, работата съсзаинтересованите страни и електронното управление;   Изданието съдържа 17
Alt

Методика за предварителна оценка на въздействието на нормативни актове и програми

Методиката представя необходимите стъпки за осъществяване на ефективна предварителна оценка на въздействието на нормативни актове и програми.

Настоящият документ е създаден в рамките на проект “Изграждане на капацитет на ИПА за изследвания, обучение

Alt

МЕТОДИКА ЗА ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА НА ПРОГРАМИ И НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

Методиката представя необходимите стъпки за осъществяване на ефективна последваща оценка на програми и нормативни актове.

Настоящият документ е създаден в рамките на проект “Изграждане на капацитет на ИПА за изследвания, обучение и приложение на

Alt

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ИНСТИТУЦИОНАЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

Методиката представя необходимите стъпки за осъществяване на ефективна оценка на институционалното изпълнение.

Настоящият документ е създаден в рамките на проект “Изграждане на капацитет на ИПА за изследвания, обучение и приложение на иновативни

Alt

МЕТОДИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ

Този документ определя основните насоки за изпълнение, свързани с прилагането в България на два нови регламента за държавната помощ, а именно:

Регламент 651/2014 от 17-ти юни 2014 г. за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния
Alt

Европейски практики в доброто управление и административната дейност

Основната цел на доклада е да бъде изведена дефиниция за доброто управление на концептуално, оперативно и политическо ниво.

Настоящият документ е създаден в рамките на проект “Изграждане на капацитет на ИПА за изследвания, обучение и приложение на

Alt

Ефективност на новата система за заплащане и оценка на изпълнението

Целта на настоящото изследване е да извърши анализ на ефективността на въведената през 2012 г. нова система за заплащане на държавните служители, която е обвърза-на със системата за оценяване на изпълнението, както и да изведе някои предложения за тяхното

Alt

Административно обслужване на населението в България

Извършеното изследване има за цел да предложи цялостна концепция за центровете за услуги, да определи видовете услуги, които ще бъдат предоставяни в тях, институциите, които могат да създават центрове, издръжката им, както и конкретни предложения за

Alt

Изследване на тема: Отворени данни и прозрачно управление

Целта на изследването е да се предложат конкретни мерки за подобряване на процесите по предоставяне на публичната информация в България в отворен формат, да се предложи устойчив механизъм за мониторинг и да се идентифицират основните

Alt

Какво представляват "големите данни"?

Според световния компютърен гигант IBM през 2012 г. човечеството е произвело 2.8 зета байта дигитална информация.

Натрупването на дигитална или дигитализирана информация през последното десетилетие е най-скоростното в историята на човечеството

Alt

Изследване за управление на качеството в държавната администрация

“Да възприемем и приложим добрите практики и решения в административната дейност” – това е посланието, което Институтът по публична администрация отправя към ръководители и служители в българската администрация с проведените в периода 2014–2015 година

Alt

Практическа инструкция за създаване и оформяне на документите в Публичната Администрация

Институтът по публична администрация подготви настоящата Практическа инструкция за създаване и оформяне на документите в публичната администрация, която да послужи за правилното и прецизно изготвяне на документите, създавани в централната и териториална

Alt

Въведение в държавната служба (ЗО-1)

Учебно помагало за курса „Въведение в държавната служба“ (ЗО-1), който е предназначен за служители, назначени за първи път на държавна служба по Закона за държавния служител.

Alt

Каталог програми за обучение 2020

АКТУАЛИЗИРАН списък на курсовете от Каталог 2020 на ИПА, които ще са без такса за участие и ще се провеждат по проект BG05SFOP001-2.017-0001-C01/28.11.2019 г. „Дигитална трансформация в обучението - дигитална компетентност и учене“,

Alt

ОЦЕНКА НА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ, 2014

Анализът е изготвен в резултат на дискусията, протекла по време на проведената на 19 май 2014 г. конференция на тема „Административна реформа чрез е-управление“.

Целта на настоящия документ е да обобщи направения анализ на текущото състояние на

Alt

Административно-процесуален кодекс

Правната теория и юридическа-та практика по приложение на АПК се развиват с много по-бързи темпове,отколкото който и да е сравним по ранг нормативен акт в българската правна система. Това озна-чава, че практическото приложение на кодекса, както и

Alt

ПРАКТИЧЕСКА ИНСТРУКЦИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ И ОФОРМЯНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ В ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Институтът по публична администрация подготви настоящата Практическа инструкция за създаване и оформяне на документите в публичната администрация, която да послужи за правилното и прецизно изготвяне на документите, създавани в централната и териториална