МОДЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ДИГИТАЛНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ

МОДЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ДИГИТАЛНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ
Alt
Описание

Общата цел на настоящият аналитичен документ е да предложи разработването на модели за самооценка (включващи инструменти като тестове, практически задачи и казуси), с помощта на които държавните служители сами да оценяват нивото си на компетентност, както и модел за обективна независима външна оценка чрез изпит, като анализатора се основава на рамката DigComp и на добрите практики в Европейския съюз. За да се изпълни целта на заданието е направен обзор на рамката DigComp, разгледани са добри практики от държави от Европейския съюз, от които са заимствани отделни компоненти при изготвянето на моделите за самооценка и външно оценяване. Проведено е анкетно проучване сред 1056 държавни служители, което да оцени нагласите сред тази целева група по отношение на повишаването на дигиталните компетенции чрез обучителни програми. Предложените модели за самооценка и модел за независима външна оценка са базирани както на анализираните добри практики, така и на резултатите от проведеното анкетно проучване.

Детайли