Административно обслужване на населението в България
Alt
Описание

Извършеното изследване има за цел да предложи цялостна концепция за центровете за услуги, да определи видовете услуги, които ще бъдат предоставяни в тях, институциите, които могат да създават центрове, издръжката им, както и конкретни предложения за изменение и допълнение на Наредбата за административно обслужване(НАО), така че центровете да функционират в полза на гражданите и бизнеса. Изследването е отправна точка за стартиране на пилотни инициативи за създаване на центрове и за нормативното им регламентиране.

Настоящият документ е създаден в рамките на проект “Изграждане на капацитет на ИПА за изследвания, обучение и приложение на иновативни европейски практики в доброто управление”, в изпълнение на Договор No C13-22-1/16.04.2014, финансиран от Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Детайли