Наръчникът за внедряване на Общата рамка за оценка (CAF) е инструмент, който  подкрепя цялостно процеса по въвеждане и прилагане на модела. Съдържа указания, предоставя унифицирани образци и формуляри за попълване при извършване на самооценката на администрациите, изготвянето на планове с мерки за подобрение, функционални възможности за генериране  и визуализиране на индивидуални и обобщени резултати. Подпомага процеса по даване на обратна връзка на вече внедрилите модела администрации и дава информация за добри национални и международни практики.

 

Разработен е по проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите“ , който бе осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

НАРЪЧНИК ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ОБЩАТА РАМКА ЗА САМООЦЕНКА (CAF)
Alt Alt