Длъжност: “старши експерт - за IT обслужване“

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ИНСТИТУТ ПО ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ

обявява конкурс за назначаване на държавен служител

Длъжност: старши експерт - за IT обслужване“

в дирекция “Административно-правно и финансово-стопанско осигуряване“

 

1. Област на дейност:

Дейности, свързани с осъществяването на поддържкаи актуализиране насъздадения интерактивен е-портал за е-обучение с електронна учебна среда на ИПА, осъществяване на техническа помощ, свързана с информационното и логистично осигуряване на ИПА.

2. Минимални и специфични изисквания за длъжността:

2.1. Образователно-квалификационна степен – висше, бакалавър;

2.2. Предпочитана ппециалност – технически науки;

2.3. Професионален опит – минимум 2 години стаж в областта на информационните технологии;

2.4. Минимален ранг - ІV младши;

2.5. Компютърни умения:

        - Базови хардуерни познания;

        - Работа с:  Microsoft IIS и със системи за управление на съдържанието CMS;

        - Базови познания за работа с Microsoft SQL20303;

        - Задълбочени познания за работа с: Microsoft Windows 7 и Windows Server 2003/2008, Microsoft Exchange 2003;

        - Microsoft Active Directory;

        - Задълбочени познания за работа с Microsoft Office 2007/2010;

                 - Разрешаване на проблеми;

                 - Инсталиране; Поддръжка; Обновяване;

        - Добри познания в управлението на локални мрежи.

2.6. Владеенето на английски език, или друг чужд език ще се счита за предимство.

3. Размер на основната заплата, определена за длъжността – от 380 лв. до 1350 лв.

4. Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност – 1 брой.

5. Начин на провеждане на конкурса: Решаване на тест и Интервю.

6. Необходими документи за участие в конкурса:

6.1. Заявление за участие в конкурса по образец (приложение № 2 към Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители);

6.2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

6.3. Копие от удостоверения / сертификати  и други документи, удостоверяващи придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, чуждоезикови умения;

6.4. Копие от документи, удостоверяващи професионалния опит или ранг, придобит като държавен служител.

7. Място и срок за подаване на документи:

• адрес: гр. София, ул. „Сердика” № 6-8;

• телефон: 02 / 940 25 56 или 02 / 940 29 53;

• ет.6, стая 611, деловодство.

8. Краен срок за подаване на документи:

Документите за участие в конкурса се подават лично или чрез пълномощник в деловодството на ИПА в срок до 13 дни от публикуване на обявата. Документи по обикновена или електронна поща не се приемат.

9. Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:

Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати, както и други съобщения във връзка с конкурса, ще се обявяват на информационното табло на партера в сградата на ИПА на ул. „Сердика” № 6-8 и на електронната страница на института: www.ipa.government.bg

 

28.08.2015 г.