ДОБРИ ПРАКТИКИ В ПРИЛАГАНЕТО НА CAF

През 2016 година, ресурсният център по CAFкъм EIPA публикува изследването „Идентифициране, приоритизиране и извършване на подобрения чрез модела CAF“. В негоса представени добри европейски практики в резултат на прилагането на CAF, проблемите, които са имали съответните администрации, мерките за подобрение, които са предприели и накрая – резултатите и ефектите, които са постигнали.

 

През 2017 година, ИПА публикува частичен превод на изследването, което може да намерите тук, а пълната версия на изследването, може да откриететук.

 

Добрите практики, разглеждани в изследването, най-общо могат да бъдат обособени в следните групи:

-       Ефективно участие на заинтересованите страни

-       Постижения в областта управление на човешки ресурси

-       Изпълнение и стратегическо управление

-       Цялостно управление на качеството, основано на модела CAF

-       Непрекъснато усъвършенстване, ориентирано към клиентите и хората

-       Участие на персонала

-       Съвместна работа за по-добър резултат

-       Споделяне на информация

 

Ефективно участие на заинтересованите страни, където са представени примерите и постиженията на:

·      Потребностите от образование и насоки на италианския институт за средно

образование „Галилей-Артилио“, Виареджо, Италия

·      Омбудсман за защита правата на потребителите, Норвегия

                      

Постижения в областта управление на човешки ресурси на:

·      Управление на ЧР в окръг Горна Бавария, Германия

·      Иновативно управление на човешки ресурси в община Лисабон, Португалия

 

Изпълнение и стратегическо управление на:

·      Последствия от прилагането на управление на изпълнението в цялата федерална администрация за CAF резултатите в ГД III на федералното канцлерство, Австрия

·      Стратегическо планиране във фламандското Министерство на земеделието и рибарството, Белгия

 

Цялостно управление на качеството, основано на модела CAF

·      Анализ на заинтересованите страни в Администрацията за управление на земите и геоинформатика (HVBG) на провинция Хесен, Германия

·      Вдъхновено от CAF лидерство в общината във Виена, Австрия

·      Ръка за ръка с данъкоплатците по пътя към усъвършенстването в администрацията по приходите в Бенидорм, Испания

 

Непрекъснато усъвършенстване, ориентирано към клиентите и хората

·      Непрекъснато усъвършенстване на Министерство на финансите, Естония

·      Иновация на процесите с оглед подобряване на клиентската удовлетвореност в

Automobile Club d’Italia, Савона, Италия

 

Участие на персонала

·      Система за инициативи в държавното училище-интернат в Лиминка, Финландия

·      Банка на идеите в митническата агенция в Бялисток, Полша

 

Съвместна работа за по-добър резултат

·      Ориентирано към целите лидерство в мрежа за образователни услуги в Пяйят-Хяме, Финландия

·      Пътят на качеството, който носи страст и ангажираност, на групата от шест училища „Фигейра Мар“, Португалия

 

Споделяне на информация

·      Интегрираната информационна система на Военно-географската служба, Гърция

·      Административната система за информационно обслужване (AISS) на административното звено в Целйе, Словения

 

Освен обособените групи са представени и три самостоятелни практики, свързани с:

комуникацията като двигател на промяната, вътрешно наемане на ръководители и управление на процесите.

 

CAF БЮЛЕТИН - БРОЙ 1