Документация за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на логистика при провеждане на обучения и срещи в чужбина “

Документация за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на логистика при провеждане на обучения и срещи в чужбина “,  открита с Решение №  РД10-54/30.07.2014 г. на Изпълнителния директор на ИПА, обявена в изпълнение на проект "Изграждане на капацитет на ИПА за изследвания, обучение и приложение на иновативни европейски практики в доброто управление"  по Договор за БФП № C13-22-1/16.04.2014, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”,съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

1. Решение за откриване

2. Обявление за поръчка

3. Документация

4. Образци

5. Техническа спецификация

6.Проект на договор

7. Приложение 1 към проект на договор

9. Решения за промяна

10. Протокол 1 от заседание на Комисия

11. Съобщение за отваряне на цени

12. Проткол 2 на Комисията

13. Протокол 3 на Комисията

14. Доклад от председателя на Комисията

15. Решение за избор на изпълнител

16. Обявление за възложена поръчка

17. Информация за изпълнението на договор

       Дата на качване: 02.09.2015

18. Справка плащания

 

Информация за публичната покана на страницата на АОП: тук

Предмет: Документация за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на логистика при провеждане на обучения и срещи в чужбина “