Документация за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на логистика при провеждане на обучения и срещи в чужбина в изпълнение на проект по Договор за БФП № C13-22-1/16.04.2014"

Документация за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на логистика при провеждане на обучения и срещи в чужбина по проект „Изграждане на капацитет на ИПА за изследвания, обучение и приложение на иновативни европейски практики в доброто управление”,  открита с Решение №  РД10-47/24.06.2014 г. на Изпълнителния директор на ИПА, обявена в изпълнение на проект по Договор за БФП № C13-22-1/16.04.2014, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”,съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

1. Решение за откриване

2. Обявление за поръчка

3. Документация

4. Техническа спецификация

5. Проект на договор

6. Обявление за възложена поръчка

 

Информация за преписката на интернет страницата на АОП: тук

Предмет: 
Документация за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на логистика при провеждане на обучения и срещи в чужбина в изпълнение на проект по Договор за БФП № C13-22-1/16.04.2014"