Електронно обучение 2017

2017 година бе изключително успешна по отношение развитието на електронните форми на учене и развитие в Института по публична администрация.  Бяха разработени и реализирани 8 нови обучения в смесена и изцяло електронна форма. Част от утвърдените вече електронните курсове и тази година бяха потърсени от държавните служители в България. В резултат броя на успешно преминалите е-обучения в ИПА през 2017 г. е 495 души. За сравнение, броя на държавните служители преминали наши електронни обучения през 2016 г е едва 224 души.

През 2017-та година се проведе и първата среща на Експертите по електронно обучение в държавната администрация, организирана от ИПА. През 2018-та година Институтът ще организира нови срещи, с цел обмяна на опит и добри практики.

Освен при обученията за професионално развитие, електронната форма на обучение намери своето място е в програмата на обучението за новопостъпили държавни служители- „Въведение в държавната служба“. От началото на годината обучението вече се реализира на два етапа:

  • Първо, електронна част, включваща модули за самообучение, подготвени от лектори практици в определените области
  • Преминалите успешно електронните модули за самообучение, биват включени в група за  втория етап на обучението, който се провежда в присъствена форма.

Общо 1 373 служители, назначени за първи път на държавна служба преминаха обучението по новия дизайн и форма на реализиция.

 

Водени от убеждението, че държавните служители в България трябва да имат повече възможности за избор и контрол над начините, по които учат, в Каталог 2018 на ИПА включваме нова програма- Електронни модули за самообучение. В тази програма ще намерят място обучения от типа “bite-sized” или т.нар обучения на „малки хапки“. В същността си това са обучения раздробени на малки, добре планирани и подготвени учебни единици; обучения с ясен фокус, предоставящи точно определено количество информация, необходима на обучаемия, за да постигне ясна, предварително дефинирана цел.  Този вид е-курсове се разработват в рамките на проект на ИПА „Работим за хората“- укрепване капацитета на институциите за посрещане на предизвикателствата на съвременните публични политики“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Електронните форми на обучение все по-категорично затвърждават своите позиции сред формите на учене и развитие на нашетo съвремие. Бурният темп на технологични промени, все по-забързаното ежедневие, необходимостта от спестяване на време и ресурси и извършването на повече дейности едновременно неминиемо налагат промени в начините по-които общуваме, взаимодействаме помежду си, а все по-често и в начините по които учим. Електронното обучение, във всички негови форми и разновидности, е една необходима алтернатива. Още една възможност за избор водеща със себе си редица предимства и нови възможности. Това са част от причините да продължим да вярваме в тази форма на обучение и да полагаме целенасочени усилия по посока развитие и подобряване качеството ѝ.

 

Гергана Георгиева, 

старши експерт "Електронни обучения", ИПА