Електронно/дистанционно обучение в НИП

Институционализираното провеждане на дистанционни обучения в НИП стартира през 2009 г, като през 2015г 28% от центалиираните обучения провеждани от Института са в дистанционна форма. Като основни причина за въвеждането на дистанционни обучения в НИП се посочват: Достъпност (вкл. и по-малки бюджетни разходи за обучение на повече хора); Интерактивност (използване на ресурси, които предполагат активност/действия от страна на участниците, наличие на критерии за успешно завършване); Удобство (участниците могат да задават сами темпото на своята работа) гъвкавост и динамичност.

 

Сред най-големите успехи на НИП се откроява, че благодарение на целенасочените усилия в тази сфера, електронните обучения стават популярна и все по-често търсена форма на обучение от професионалистите в съдебната система. Няма съществени трудности пред утвърждаването на електронните обучения в НИП. Професионалистите от Института споделят, че „всичко се преодолява при балансирано съчетаване на отговора на потребностите на учащите с опита на предоставящите обучение“. Бъдещето на електронното обучение в НИП е в разширяване на приложението му, експериментиране с нови форми, усъвършеснтване на методически подходи, които спомагат за формиране на активна позиция и поемане на отговорност от обучаемите в процеса на учене.